// Козырек
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ
751-20-30, 098-681-66-41
+VIP ESCORT
Лучший выбор в городе Харьков
vip-escort.kh.ua
+38(050)9592622, +38(066)9434686, +38(095)7960507
Секс + массаж, самые лучшие девушки только у нас
+380955658383

 

 • Утерян диплом об окончании академии Гражданской защиты Украины ХА № 28345725 от 17. 02. 2006 г. на имя Царелунга Евгения Юрьевича считать недействительным.
  Дата: 2018-02-09 03:30:28
 • Утерян студенческий билет на имя Мензаль Одай, студент ХНМУ, считать недействительным
  Дата: 2018-02-09 03:30:28
 • Утерян пропуск в ХНУВД на имя Зинченко Полина Сергеевна, пропуск считать не действительным
  Дата: 2018-02-09 03:30:28
 • ТОВ «КАРНАВАЛ РЕСОРТ» має намiри отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Пiдприємство спецiалiзується на надаваннi послуг розмiщення вiдпочиваючих за адресою Харкiвська обл, Змiївський р-н, с. Коропово, вул. Монастирська, б.2. До складу входять гостьова автостоянка, адмiнiстративний корпус, топковi, головний корпус, модульна котельня, ресторани, пральня, гарячий цех, котеджи, ГРП З джерел закладу здiйснюються викиди речовин у виглядi суспендованих твердих частинок, вуглецю окису, оксидiв азоту, дiоксиду сiрки, акролеїн, вуглеводнi граничнi. Вплив роботи закладу на оточуючу атмосферу визначається на пiдставi аналiзу результату розрахунку розсiювання забруднюючих речовин у приземному шарi атмосферного повiтря, який показав, що перевищення ГДК на межi житлової забудови по вмiсту забруднюючих речовин вiдсутнi. Зауваження та пропозицiї приймаються впродовж 30 календарних днiв Харкiвською обласною державною адмiнiстрацiєю за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64
 • ХТБ проводить аукцiон 27.02.2018р. об 11-00 з продажу майна ДП"Харкiвський механiчний завод" у податковiй заставi ГУ ДФС у Харкiв. обл: лот №1(всi цiни у грн. з ПДВ) -Адмiнiстративно-побутовий корпус лiт."А-5" 1246,7 кв.м цiна 1360200; Склад лiт.«В-1»1780 кв.м цiна 1785300;Трансформат. пiдстанцiя лiт"Г-1"Куряж 41,2 кв.м цiна 195480; Вагова лiт."Д-1" з стацiонарними автовагами до 30 т. 47кв.м. цiна 46680;Склад шихти та металу лiт."Е-1" 3924,1кв.м цiна4402800;Склад лiт."Ж-1"1790куб.м цiна68520;Склад лiт."З-1"1550куб.м цiна29640;Вбиральня лiт."В"(Блок модуль пiд санвузол2*1,5)6куб.м цiна грн.2640;Огорожа№1-5 1885,7 кв.м цiна236520;Свердловина лiт."К" 40м. цiна78600; Пiд'їзнi залiзничнi колiї I,II-1, 175км. цiна3790680;Площадка вiдкрита1-376кв.м.цiна 280440;Площадка вiдкрита2-23кв.м. цiна171480; Площадка вiдкрита3-330кв.м цiна246120; Автодорога 4617кв.м цiна428160;Автодорога Куряж 2000кв.м цiна185400; Вагон дiм ОП-6АМ-1од. цiна 1800;Зовнiшньоплощадкова мережа слаботочного пристрою 1од цiна2880; Внутрiшньоплощадковi мережi теплошляху Куряж 137м. цiна70080; Внутрiшньоплощадковi ел. мережi охорон освiтлення-120м. цiна1320; Внутрiшньоплощадкова каналiзацiя-100м. цiна43200;Внутрiшньоплощадкова тепломережа-50м. цiна240;Внутрiшньоплощадковий водопровiд-50м. цiна7680; Водопровiд чавун-550м. цiна 174600; Дорожне покриття 428кв.м цiна76320; Кабельна траса-100м. цiна840; Каналiзацiя -306м. цiна 110160;Зовнiшнi мережi каналiзацiїТСБ-150 м. цiна82560:Гуртожиток на санях-1од. цiна1800;Огорожа метал90*1,5-90м. цiна 15480; Опори 15048 метал вишка-1од. цiна5640;Сарай метал для персоналу тепловозу 2,5*3*2-15куб.м цiна3120; Будiвля метал для лiтнього душу 3*2*1,8-10,8 куб.м цiна2280;Площадка Куряж-4690кв.м цiна909360;ТепловiзТГМ-23Б-1од. цiна228360;Кран козловийКК-20/5-25-9 2од. цiна194400х2од;Магнiтно-грейферний кран МГ5/5-1од. цiна129600;Кран мостовийГП 5т.-1од. цiна70200. Початкова вартiсть лота №1 –15707220,00грн. з ПДВ. Ознайомлення з майном–м.Харкiв вул.Залютинська,6 з 9-17 робочi днi. Закiнчення прийняття заяв за 1 день до початку аукцiону. Гарантiйний внесок 10% вiд початкової вартостi та реєстр. внесок 17 грн. вносити п/р26002011027604 ПАТ“Кредобанк” МФО325365 код14086755.Адреса аукцiону:м.Харкiв пр.Науки,5 тел.(057)701-36-01 з 9-18 год http://www.xtb.com.ua
  Дата: 2018-02-09 00:00:00
 • Житло в оренду: кого пропонують звiльнити вiд сплати податку на доходи? Зареєстровано законопроект вiд 23.01.2018 р. №7522 "Про внесення доповнень до статтi 165 Податкового кодексу України (щодо включення доходiв, отриманих вiд надання в оренду житла внутрiшньо перемiщенiй особi, до перелiку доходiв, що не включаються до розрахунку загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу)" та альтернативний законопроект вiд 30.01.2018 р. №7522-1 "Про внесення доповнень до Податкового кодексу України (щодо усунення дискримiнацiї внутрiшньо перемiщених осiб при надаваннi в оренду житла)". Документами пропонується внести доповнення до ПКУ, встановивши, що до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такi доходи: доходи, отриманi у виглядi плати за надання в оренду (в користування) житлового будинку, квартири або їх частини, кiмнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну дiлянку, на якiй розташованi такi об'єкти, а також господарсько-побутовi споруди та будiвлi, розташованi на такiй земельнiй дiлянцi) внутрiшньо перемiщенiй особi або/та особi, адреса зареєстрованого мiсця проживання якої знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України, або на територiї населеного пункту, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, або на територiї населеного пункту, що розташований на лiнiї зiткнення. Також пропонується надати представнику такої родини, з яким укладено договiр оренди, податкову пiльгу. Пiд час перевiрки вiдсутнi документи: у якi строки надати? Вiдповiдно до абз. 1 та 2 п. 44.1 ПКУ для цiлей оподаткування платники податкiв зобов’язанi вести облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов’язаних з визначенням об’єктiв оподаткування та/або податкових зобов’язань, на пiдставi первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов’язаних з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, ведення яких передбачено законодавством, нагадує начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев. Платникам податкiв забороняється формування показникiв податкової звiтностi, митних декларацiй на пiдставi даних, не пiдтверджених документами, що визначенi абз. 1 п. 44.1 ПКУ. Згiдно з п. 44.6 ПКУ якщо до закiнчення перевiрки або у термiни, визначенi в абз. 2 п. 44.7 ПКУ платник податкiв не надає посадовим особам контролюючого органу, якi проводять перевiрку, документи (незалежно вiд причин такого ненадання, крiм випадкiв виїмки документiв або iншого вилучення правоохоронними органами), що пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi, вважається, що документи були вiдсутнi у цього платника податкiв на час складення звiтностi. Якщо платник податкiв пiсля закiнчення перевiрки та до прийняття рiшення контролюючим органом за результатами перевiрки надає документи, що пiдтверджують показники, вiдображенi платником податкiв у податковiй звiтностi, не наданi пiд час перевiрки (у випадках, передбачених абз. 2 i 4 п. 44.7 ПКУ), документи повиннi бути врахованi контролюючим органом пiд час розгляду ним питання про прийняття рiшення. Вiдповiдно до п. 44.7 ПКУ, якщо посадова особа контролюючого органу, яка здiйснює перевiрку, вiдмовляється з будь-яких причин вiд врахування документiв, наданих платником податкiв пiд час проведення перевiрки, платник податкiв має право до закiнчення перевiрки надiслати листом з повiдомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який проводить перевiрку, копiї таких документiв (засвiдченi печаткою платника податкiв (за наявностi печатки) та пiдписом платника податкiв – фiзособи або посадової особи платника податкiв – юрособи). Протягом п’яти робочих днiв з дня, наступного за днем отримання акта перевiрки, платник податкiв має право подати контролюючому органу, що проводив перевiрку, заперечення та/або додатковi документи, якi пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi. Якщо пiд час проведення перевiрки платник податкiв надає документи менше нiж за три днi до дня її завершення або коли надiсланi документи надiйшли до контролюючого органу менше нiж за три днi до дня завершення перевiрки, проведення перевiрки продовжується на строк, визначений ст. 82 ПКУ. Якщо надiсланi у передбаченому абз. 1 п. 44.7 ПКУ порядку документи надiйшли до контролюючого органу пiсля завершення перевiрки або при наданнi таких документiв вiдповiдно до абз. 2 п. 44.7 ПКУ, контролюючий орган має право не приймати рiшення за результатами проведеної перевiрки та призначити позапланову документальну перевiрку такого платника податкiв. Доопрацьовано Електронний кабiнет для осiб, яким делеговано право пiдпису ПН/РК Уповноважена особа при входi до приватної частини (особистого кабiнету) з використанням ЕЦП отримує доступ до таких сервiсiв Електронного кабiнету: • реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування до них у Єдиному реєстрi податкових накладних; iнформацiя з Єдиного реєстру податкових накладних; iнформацiя з реєстрiв операцiй та транзакцiй в системi Електронного адмiнiстрування ПДВ. Додатково повiдомляємо, що щодо уповноважених осiб має бути подана форма J1391103 «Повiдомлення про надання iнформацiї щодо електронного цифрового пiдпису». Про подання звiтностi засобами Електронного кабiнету Для подання звiтностi засобами Електронного кабiнету користувачу необхiдно в приватнiй частинi (особистому кабiнетi) вибрати режим «Введення звiтностi», який надає користувачу можливiсть створити, редагувати, пiдписати та надiслати звiтнiсть до контролюючих органiв. У режимi «Введення звiтностi» в панелi навiгацiї необхiдно обрати вiдповiдний фiльтр, а саме: Рiк, Перiод та Тип форми. За замовчуванням користувач отримує перелiк всiх звiтiв за вiдповiдний звiтний перiод. Звiтний перiод (мiсяць, квартал чи рiк) визначається двома параметрами - роком та мiсяцем.Звертаємо увагу, що вибраний перiод Рiк 2017 перiод грудень означає, що для перегляду i створення доступнi форми щомiсячної звiтностi за грудень 2017 року, квартальної за 4-й квартал 2017 року i рiчної за 2017 рiк. Iз запропонованого перелiку форм, необхiдно вибрати саме ту форму звiтностi, яка безпосередньо вiдповiдає необхiдному звiтному перiоду. Хто пiдписує податкову звiтнiсть юрособи, яка перебуває в процесi припинення ДФСУ у листi вiд 29.01.2018 р. №303/6/99-99-08-02-01-15/IКП зазначила, що з моменту вiдкриття лiквiдацiйної процедури всi права керiвника юридичної особи переходять головi лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатору). Такий платник податкiв (в особi лiквiдатора) повинен подавати та пiдписувати податкову звiтнiсть до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї та/або за неосновним мiсцем облiку до дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру. Заява за формою №1-ПДВ: коли можна не зазначати вiдомостi про головного бухгалтера? У полi «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку» реєстрацiйної заяви платника ПДВ (форма №1-ПДВ) передбачено необхiднiсть вказувати вiдомостi лише про вiдповiдальну особу платника, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Такою особою може бути головний бухгалтер, бухгалтер, керiвник та власник пiдприємства. Якщо ведення бухгалтерського облiку на договiрних засадах здiйснює iнша юридична або фiзична особа, поле «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку» прокреслюється. У такому випадку до Реєстрацiйної заяви слiд додати копiю документу, який пiдтверджує зазначений факт. Податкова знижка за навчання – цьогорiчнi нюанси З 1 сiчня 2018 року для розрахунку податкової знижки за отримання освiти в вiтчизняних ВУЗах й профтехнiчних закладах скасовано обмеження щодо суми коштiв сплачених за навчання та обмеження стосовно навчального перiоду, за який здiйснено таку сплату. Вiдтепер враховуються фактично понесенi платником податку витрати. Зазначена норма, передбачена змiнами внесеними до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу. Так, платник податку має право включити до податкової знижки фактично здiйсненi ним протягом звiтного податкового року витрати на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв для компенсацiї вартостi здобуття середньої професiйної або вищої освiти такого платника податку та/або члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення. При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звiтному податковому роцi, не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробiтна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу (пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу). Крiм цього, за результатами 2017 року платник податку може скористатись правом на отримання податкової знижки, пов'язаної з навчанням члена сiм'ї першого ступеня спорiднення, незалежно вiд того одержує чи нi такий член сiм'ї заробiтну плату. Громадяни, якi мають право на податкову знижку за минулий рiк, можуть подати декларацiю про майновий стан i доходи до 31 грудня 2018 року (включно). Увага платникам, якi ввозять на митну територiю України нафтопродукти та/або речовини, що використовуються як компоненти моторних палив Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев повiдомляє, що Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято постанову вiд 17 сiчня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України» (далi – постанова № 21). Постанову № 21 розроблено та прийнято з метою систематизацiї (унiфiкацiї) нормативно-правових актiв Уряду. Так, прийнятою постановою № 21 зведено в єдиний нормативно-правовий акт двi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України (вiд 20 жовтня 2011 року № 1068 та вiд 04 лютого 2013 року № 69), якi згiдно з пунктом 2 постанови № 21 визнано такими, що втратили чиннiсть. Норми прийнятої постанови № 21 не встановлюють новий порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України пiдакцизних товарiв, не запроваджують новi форми звiтностi, вони вiдповiдають прямим нормам Податкового кодексу України (далi – Кодекс). При цьому, враховуючи тенденцiю систематичного внесення змiн до ст. 229 Кодексу у частинi розширення перелiкiв пiдакцизних товарiв, що використовуються як сировина в хiмiчнiй промисловостi за нульовою ставкою акцизного податку, у постановi № 21 вже не зазначаються перелiки кодiв згiдно з УКТ ЗЕД нафтопродуктiв та речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, а наводиться посилання на вiдповiднi пункти ст. 229 Кодексу. Зокрема, у п. 1 Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, затвердженого постановою № 21 (далi – Порядок), зазначено, що вiн визначає механiзм випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, якi реалiзуються iз застосуванням нульової ставки акцизного податку або ввезення яких здiйснюється без сплати акцизного податку вiдповiдно до п.п. 229.4.1 п. 229.4, п.п. 229.5.1 п. 229.5, п.п. 229.6.1 п. 229.6, п.п. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодексу. Крiм цього, постановою № 21 приведенi у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства назви центральних органiв виконавчої влади. Зазначаємо, що вiдповiдно до пп. 15 та 16 постанови № 21 у разi нецiльового використання нафтопродуктiв та/або речовин векселедавець є платником акцизного податку з обсягу продукцiї, використаної не за призначенням (пiдпункти 212.1.7, 212.1.8 п. 212.1 ст. 212 Кодексу), та несе вiдповiдальнiсть, передбачену п.п. 229.4.16 п. 229.4, п.п. 229.5.18 п. 229.5, п.п. 229.6.14 п. 229.6, п.п. 229.7.16 п. 229.7 ст. 229 Кодексу. Таким чином, починаючи з 23.01.2018, податковi векселi, авальованi банком, що видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, оформлюються на пiдставi Порядку. Звертаємо увагу, що до приведення у вiдповiднiсть до положень постанови № 21 наказiв Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.08.2012 № 899, вiд 27.03.2013 № 430 контролюючi органи i платники податкiв користуються порядками роботи податкових постiв та застосовують форми довiдок i журналiв, що затвердженi цими наказами. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасну сплату ПДФО за наслiдками поданої декларацiї про майновий стан i доходи Платники податкiв, що за несплату узгодженої суми грошового зобов’язання з податку на доходи фiзичних осiб за наслiдками поданої рiчної декларацiї про майновий стан i доходи у строк до 1 серпня року, що настає за звiтним, платник податкiв притягується до вiдповiдальностi у виглядi штрафу у таких розмiрах: при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмiрi 10 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу; при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмiрi 20 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу, зазначив перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран. Крiм того, пiсля спливу 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня. Електронний кабiнет доопрацьовано Центральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi повiдомляє, що сервiс «Електронний кабiнет» доопрацьовано в частинi проходження електронної iдентифiкацiї уповноваженими особами платника, яким делеговано право пiдпису податкових накладних та розрахункiв коригування (далi – уповноважена особа). Уповноважена особа при входi до приватної частини (особистого кабiнету) з використанням ЕЦП отримує доступ до таких сервiсiв «Електронного кабiнету»: • реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування до них у Єдиному реєстрi податкових накладних; • iнформацiя з Єдиного реєстру податкових накладних; • iнформацiя з реєстрiв операцiй та транзакцiй в системi Електронного адмiнiстрування ПДВ. Додатково повiдомляємо, що по уповноваженим особам має бути подана форма J1391103 «Повiдомлення про надання iнформацiї щодо електронного цифрового пiдпису». Iнформацiю розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС України за посиланням:https://cabinet.sfs.gov.ua/news/642710EE58310398E0530A50280762CC Коли податкова декларацiя про майновий стан i доходи не подається? Заступник начальника Центральної ОДПI Ольга Дикань нагадує, що вiдповiдно до п.179.2. ст.179 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) обов’язок платника податку на доходи фiзичних осiб (далi – платник податку) щодо подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи (далi – податкова декларацiя) вважається виконаним i податкова декларацiя не подається, якщо такий платник податку отримував доходи: ? вiд податкових агентiв, якi згiдно з IV роздiлом ПКУ не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу; ? виключно вiд податкових агентiв незалежно вiд виду та розмiру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крiм випадкiв, прямо передбачених IV роздiлом ПКУ; ? вiд операцiй продажу (обмiну) майна, дарування, при нотарiальному посвiдченнi договорiв, за якими був сплачений податок вiдповiдно до IV роздiлу ПКУ; ? у виглядi об’єктiв спадщини, якi вiдповiдно до цього роздiлу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок вiдповiдно до п.174.3 ст.174 ПКУ. Операцiї з постачання маркетингових послуг: порядок оподаткування ПДВ Ценнтральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п.п.14.1.108 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) маркетинговi послуги (маркетинг) – послуги, що забезпечують функцiонування дiяльностi платника податкiв у сферi вивчання ринку, стимулювання збуту продукцiї (робiт, послуг), полiтики цiн, органiзацiї та управлiннi руху продукцiї (робiт, послуг) до споживача та пiсля продажного обслуговування споживача в межах господарської дiяльностi такого платника податкiв. До маркетингових послуг належать, у тому числi: послуги з розмiщення продукцiї платника податку в мiсцях продажу, послуги з вивчення, дослiдження та аналiзу споживчого попиту, внесення продукцiї (робiт, послуг) платника податку до iнформацiйних баз продажу, послуги зi збору та розповсюдження iнформацiї про продукцiю (роботи, послуги). Згiдно iз п.п.«б» п.185.1 ст.185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операцiї платникiв ПДВ з постачання послуг, мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiї України, вiдповiдно до ст.186 ПКУ. Мiсцем постачання послуг вiдповiдно до п.186.4 ст.186 ПКУ є мiсце реєстрацiї постачальника, крiм операцiй, зазначених у п.186.2 i п.186.3 ст.186 ПКУ. Отже, операцiї з постачання платником ПДВ маркетингових послуг є об’єктом оподаткування ПДВ, незалежно вiд того кому вони надаються – резиденту чи нерезиденту. Транспортний податок: визначення вартостi автомобiля Начальник Центральної ОДПI м. Харкова Юрiй Зайцев звертає увагу платникiв, що вiдповiдно до п.267.1 ст.267 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi – ПКУ) платниками транспортного податку є фiзичнi та юридичнi особи, в тому числi нерезиденти, якi мають зареєстрованi в Українi згiдно з чинним законодавством власнi легковi автомобiлi, що вiдповiдно до п.п.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ є об’єктами оподаткування. Об’єктом оподаткування є легковi автомобiлi, з року випуску яких минуло не бiльше п’яти рокiв (включно) та середньо ринкова вартiсть яких становить понад 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року. Така вартiсть визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного, соцiального розвитку i торгiвлi, за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України, станом на 1 сiчня податкового (звiтного) року виходячи з марки, моделi, року випуску, об’єму цилiндрiв двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого податкового (звiтного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного, соцiального розвитку i торгiвлi, на своєму офiцiйному веб-сайтi розмiщується перелiк легкових автомобiлiв, з року випуску яких минуло не бiльше п’яти рокiв (включно) та середньо ринкова вартiсть яких становить понад 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, який повинен мiстити такi данi щодо цих автомобiлiв: марка, модель, рiк випуску, об’єм цилiндрiв двигуна, тип пального (п.п.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ). Про свої доходи можна дiзнатися через електронний кабiнет Перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран нагадує, що у рамках кампанiї декларування доходiв громадян та електронного декларування доходiв державних службовцiв на офiцiйному веб-порталi ДФС в «Електронному кабiнетi платника» функцiонує сервiс «Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi». Запит для отримання вiдомостей про доходи формується виключно фiзичними особами – платниками податкiв. Iнформацiю про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв можна отримати у приватнiй частинi (особистий кабiнет) Електронного кабiнету платника, з використанням лише електронного цифрового пiдпису фiзичної особи. Для цього необхiдно: - увiйти до Електронного кабiнету платника або через офiцiйний веб-портал ДФС; - обрати вiдповiдний акредитований центр сертифiкацiї ключiв (АЦСК); - обрати особистий електронний ключ, вибравши вiдповiдний файл з електронного носiя (USB – накопичувач, СD/DVD диск) або у вiдповiдному каталозi на персональному ПК (Key- 6.dat); - вказати пароль захисту та натиснути «Зчитати». Пiсля того, як ключ буде успiшно завантажено, натиснути «Увiйти»; - обрати роздiл «Заяви, запити для отримання iнформацiї»; - обрати «Запит про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв для заповнення податкової декларацiї про майновий стан i доходи/декларацiї про доходи та витрати осiб, якi звернулись за призначенням субсидiй на житло». У запропонованiй формi Запиту необхiдно заповнити всi поля видiленi блакитним кольором. Пiсля заповнення натиснiть «Пiдписати та надiслати» або «Зберегти чернетку» та «Пiдписати та надiслати». Якщо при заповненнi запиту були допущенi помилки або не заповнено всi обов’язковi реквiзити, система напише «Помилка» та видiлить рожевим кольором вiдповiднi поля. Необхiдно виправити помилки та знову натиснути «Пiдписати та надiслати». Процедура пiдпису така ж сама, як i процедура входу в особистий кабiнет. Далi система запропонує обрати спосiб отримання iнформацiї. Наприклад: «Електронний кабiнет». Вiдправлений запит можна переглянути у роздiлi «Вхiднi/вихiднi документи» в приватнiй частинi особистого кабiнету. Пiсля обробки запиту до особистого електронного кабiнету платника надходить повiдомлення. Натиснувши на це повiдомлення вiдкривається iнформацiя про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв, яка замовлялася. Iнформацiю можна переглянути, зберегти або надрукувати. Слiд зазначити, що вiдомостi про суми отриманих доходiв та суми сплачених податкiв в електронному виглядi можна отримати за останнi три роки (поквартально), вiдомостi за останнiй звiтний перiод (квартал) надаються через 60 днiв пiсля його закiнчення. Детально ознайомитись з Порядком отримання вiдомостей про доходи можна на офiцiйному веб-порталi ДФС у рубрицi: Фiзичним особам. З 2018 року для роботодавцiв, у яких працюють особи з iнвалiднiстю, передбачено окремий роздiл у звiтностi з ЄСВ Законом України вiд 03 жовтня 2017 року №2148 «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй» внесено змiни до Закону України №2464 «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi – ЗУ №2464), якi набули чинностi з 1 сiчня 2018 року. Так, розд.VIII «Прикiнцевi та перехiднi положення» Закону №2464 передбачено, що у Законi України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк затверджуються видатки на покриття Пенсiйному фонду України недоотриманої суми коштiв вiд застосування розмiру єдиного внеску, передбаченого ч.13 i ч.14 ст.8 Закону №2464. При цьому, для визначення недоотриманої Пенсiйним фондом України суми коштiв платник єдиного внеску розраховує та вiдображає у звiтностi суму єдиного внеску у розмiрах, передбачених ч.5, ч.13 та ч.14 ст.8 Закону №2464, не змiнюючи суми сплати єдиного внеску. Розрахунок недоотриманих Пенсiйним фондом України сум здiйснюється у порядку, встановленому Пенсiйним фондом України за погодженням з ДФС України. Отже, з метою визначення недоотриманої Пенсiйним фондом України суми коштiв, для роботодавцiв, у яких працюють особи з iнвалiднiстю та, якi нараховують ЄСВ на заробiтну плату за ставками 8,41 вiдс., 5,3 вiдс., 5,5 вiдс, передбачено окремий роздiл у звiтностi з ЄСВ. У цьому роздiлi роботодавцю необхiдно вiдображати нарахування ЄСВ розрахованi за ставкою 22 вiдсотка. Звертаємо увагу, що обов’язок щодо вiдображення таких сум у Звiтi з ЄСВ настане у платника пiсля приведення Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого ЄСВ, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 №435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування», у вiдповiднiсть до Закону №2462. Змiнено критерiї вiдбору великих платникiв податкiв Законом України вiд 07.12.2017 №2245-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi» внесено змiни в критерiї вiдбору великих платникiв податкiв. Так, з 1 сiчня 2018 року великий платник податкiв - юридична особа або постiйне представництво нерезидента на територiї України, у якої обсяг доходу вiд усiх видiв дiяльностi за останнi чотири послiдовнi податковi (звiтнi) квартали перевищує еквiвалент 50 мiльйонiв євро, визначений за середньозваженим офiцiйним курсом Нацiонального банку України за той самий перiод, або загальна сума податкiв, зборiв, платежiв, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, за такий самий перiод перевищує еквiвалент 1 мiльйона євро, визначений за середньозваженим офiцiйним курсом Нацiонального банку України за той самий перiод, у разi якщо сума таких податкiв, зборiв, платежiв, крiм митних платежiв, перевищує еквiвалент 500 тисяч євро. Також, Законом №2245-VIII зазначено, що пiсля включення платника податкiв до Реєстру великих платникiв податкiв та отримання повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, про таке включення платник податкiв зобов’язаний стати на облiк за основним мiсцем облiку у контролюючому органi, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, з початку податкового перiоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, та за неосновним мiсцем облiку у такому контролюючому органi або його територiальних пiдроздiлах щодо наявних у межах населеного пункту за мiсцезнаходженням контролюючого органу, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, або його територiальних пiдроздiлiв об’єктiв оподаткування або об’єктiв, якi пов’язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть такого великого платника податкiв. Щодо великих платникiв податкiв, якi самостiйно не стали на облiк у контролюючому органi, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, або його територiальних пiдроздiлах, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, приймає рiшення про змiну основного та неосновного мiсця облiку таких великих платникiв податкiв та переведення їх на облiк у контролюючий орган, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, та його територiальнi пiдроздiли. Як громадяни сплачуватимуть податок на нерухомiсть у 2018 роцi У 2018 роцi податок на нерухомiсть нараховуватиметься фiзичним особам — власникам об’єктiв нерухомостi за звiтний 2017 рiк. Так, вiдповiдно до норм Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки є житлова та нежитлова нерухомiсть, що перебуває у власностi громадян та юридичних осiб. Податковi повiдомлення-рiшення про сплату сум податку, обчисленого згiдно з пiдпунктом 266.7.1 статтi 266 Податкового кодексу, та вiдповiднi платiжнi реквiзити, зокрема, органiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням кожного з об’єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, будуть надiсланi громадянам контролюючим органом за мiсцем їх податкової адреси (мiсцем реєстрацiї) до 1 липня поточного року. У Рiвному рiшенням Мiської ради ставку податку для об’єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних та юридичних осiб, встановлено за 1 квадратний метр бази оподаткування в розмiрi: 0,5 вiдсотка вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, - для об’єктiв житлової нерухомостi; 0 вiдсотка вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року – для об’єктiв нежитлової нерухомостi в частинi господарських (присадибних) будiвель (допомiжних (нежитлових) примiщень, до яких належать сараї, хлiви, гаражi, лiтнi кухнi, майстернi, вбиральнi, погреби, навiси, котельнi, бойлернi, трансформаторнi пiдстанцiї); 0,5 вiдсотка вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року – для об’єктiв нежитлової нерухомостi, крiм господарських (присадибних) будiвель (допомiжних (нежитлових) примiщень, до яких належать сараї, хлiви, гаражi, лiтнi кухнi, майстернi, вбиральнi, погреби, навiси, котельнi, бойлернi, трансформаторнi пiдстанцiї). Мiнiмальна заробiтна плата на 01.01.2017 р. була визначена у розмiрi 3 200 грн. Але сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язанi не всi фiзичнi особи, а лише тi, якi мають у власностi (незалежно вiд їх кiлькостi): квартири, площа яких перевищує 60 кв.м.; житловi будинки, площа яких перевищує 120 кв.м.; рiзнi типи об’єктiв житлової нерухомостi, в тому числi їх частки (у разi одночасного перебування у власностi платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинкiв, у тому числi їх часток), площа яких перевищує 180 кв. метрiв. Однак пiльги для фiзичних осiб не застосовуються до: об’єкта/об’єктiв оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктiв перевищує п’ятикратний розмiр неоподатковуваної площi, встановленої пiдпунктом 266.4.1 Податкового кодексу (для квартир 60х5 = 300 кв.м., для будинкiв 120х5=600 кв.м; для рiзних типiв 180х5=900 кв.м.); об’єкта/об’єктiв оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходiв (здаються в оренду, лiзинг, позичку, використовуються у пiдприємницькiй дiяльностi. Крiм того, у 2018 роцi збережено норму за якою власники житлової нерухомостi, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрiв (для квартири) та/або 500 квадратних метрiв (для будинку), платитимуть додатково 25000 гривень на рiк за кожен iз вказаних об'єктiв житлової нерухомостi (його частку). У разi виникнення питань щодо сплати податку, громадяни мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних щодо: об’єктiв нерухомостi, розмiру загальної площi об’єктiв, розмiру ставки податку та нарахованої суми. Увага! Оновлена форма декларацiї з транспортного податку Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев повiдомляє, що з 1 сiчня 2018 року дiє нова форма Податкової декларацiї з транспортного податку, що оновлена наказом Мiнфiну України вiд 27.06.2017 №595. Нагадуємо, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легковi автомобiлi, з року випуску яких минуло не бiльше п’яти рокiв (включно) та середньоринкова вартiсть яких становить понад 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного року. Юридичнi особи самостiйно обчислюють суму податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї об’єкта оподаткування Декларацiю з розбивкою рiчної суми рiвними частками поквартально. Протягом 2017 року змiнили прiзвище – правильно подайте декларацiю При заповнення декларацiї про майновий стан та доходи у рядку 3 вказуються прiзвище, iм'я, по батьковi платника податку (згiдно з даними паспортного документа), наголосила заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ольга Дикань У разi якщо протягом звiтного перiоду, за який здiйснюється декларування, або у наступному за ним роцi платник податку змiнив прiзвище (iм'я, по батьковi), у рядку 3 слiд зазначити спочатку нове прiзвище (iм'я, по батьковi), а в дужках – попереднє прiзвище (iм'я, по батьковi). Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв зазначається вiдповiдно до даних Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв. Для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта, зазначаються серiя та номер паспорта. ДФС про порядок заповнення РК до ПН у разi змiни номенклатури товарiв/послуг ДФСУ у листi вiд 01.02.2018 р. №400/6/99-99-15-03-02-15/IПК зазначила, що при складаннi розрахунку коригування до податкової накладної у графi 1 в обов’язковому порядку вказується номер за порядком рядка податкової накладної, що коригується. Зазначення у графi 1 розрахунку коригування порядкового номера вiдповiдного рядка податкової накладної дає можливiсть iдентифiкувати рядок податкової накладної (номенклатуру), стосовно якого у розрахунку коригування проводиться коригування. У разi здiйснення замiни та/або доповнення номенклатури постачання товарiв/послуг в розрахунках коригування до податкових накладних необхiдно одночасно вилучити одну товарну позицiю та/або додати одну чи декiлька iнших товарних позицiй. При цьому пiд одним i тим самим порядковим номером рядка як в податковiй накладнiй, так i в розрахунку коригування до неї не може облiковуватись двi рiзних товарних позицiї. Тому, якщо пiсля складання та реєстрацiї в ЄРПН податкової накладної вiдбувається змiна номенклатури постачання товарiв/послуг постачальник (продавець) у розрахунку коригування зi знаком «-» зазначає показники щодо товарiв/послуг, номенклатура яких змiнюється (анулюється). При цьому у графi 1 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказується № за порядком рядка податкової накладної, що коригується (номенклатура якого анулюється). Для додавання нової товарної позицiї, якої не було у податковiй накладнiй, яка коригується, в розрахунку коригування до такої податкової накладної зi знаком «+» в окремих рядках зазначаються показники номенклатури товарiв/послуг, що додаються (новi товарнi позицiї). При цьому, у графi 1 такого розрахунку коригування таким новим товарним позицiям присвоюються новi черговi порядковi номери рядкiв, яких не було в податковiй накладнiй, що коригується. У графi 2 розрахунку коригування до податкової накладної у всiх рядках, якi заповнюються у зв’язку iз змiною номенклатури товарiв/послуг, зазначається причина коригування — «змiна номенклатури». У разi, якщо вiдбувається лише змiна кiлькiсних або вартiсних показникiв податкової накладної, без змiни безпосередньо номенклатури товарiв/послуг, таке коригування здiйснюється записом в одному рядку у розрахунку коригування до податкової накладної, у графi 1 якого вiдображається № за порядком рядка податкової накладної, що коригується, з урахуванням попереднiх розрахункiв коригування до такої податкової накладної (за їх наявностi). При цьому штрафнi санкцiї за несвоєчасну реєстрацiю розрахунку коригування в ЄРПН застосовуються у вiдповiдностi до статтi 120-1 ПКУ. Щодо ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29 грудня 2017 року №148, що набрала чинностi 05 сiчня 2018 року, затверджено Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi. Положенням визначено порядок ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України юридичними особами (крiм банкiв) та їх вiдокремленими пiдроздiлами незалежно вiд органiзацiйно-правової форми та форми власностi, органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування пiд час здiйснення ними дiяльностi з виробництва, реалiзацiї, придбання товарiв чи iншої господарської дiяльностi, фiзичними особами, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть, фiзичними особами. Пунктом 11 Положення дано оновлене визначення оприбуткуванню готiвки, а саме «Оприбуткуванням готiвки в касах установ/пiдприємств/вiдокремлених пiдроздiлiв, якi проводять готiвковi розрахунки з оформленням їх касовими ордерами i веденням касової книги/застосуванням РРО та КОРО (у разi застосування КОРО без застосування РРО), є здiйснення облiку готiвки в повнiй сумi її фактичних надходжень у касовiй книзi на пiдставi прибуткових касових ордерiв/фiскальних звiтних чекiв (або даних розрахункових квитанцiй)». При цьому, установа/пiдприємство на пiдставi цього Положення зобов’язане розробити та затвердити внутрiшнiм документом порядок оприбуткування готiвки в касi установи/пiдприємства, у якому максимально врахувати особливостi роботи як установи/пiдприємства, так i його вiдокремлених пiдроздiлiв. Крiм того, передбачена можливiсть, зокрема: - здiйснення пiдприємством збору готiвкової виручки (готiвки), отриманої вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технiчних та програмних засобiв, розташованих у мiсцi здiйснення готiвкових розрахункiв, якi б забезпечували безпечне передавання коштiв з робочих мiсць касирiв до спецiально обладнаного примiщення для зберiгання та подальшого здавання готiвки до кас банкiв; - здавання готiвкової виручки (готiвки) до банку через вiдповiднi служби, яким надано право на перевезення валютних цiнностей та iнкасацiю коштiв, або через пiдприємства, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку України на надання банкам послуг з iнкасацiї; - застосування, в разi наявностi, сертифiката вiдкритого/посиленого ключа електронного цифрового пiдпису юридичної особи пiд час надання послуг в електроннiй формi або пiд час здiйснення iнформацiйного обмiну з iншими суб’єктами електронної взаємодiї. Отримували дохiд вiд репетиторських послуг – задекларуйте його! До 1 травня 2018 року в Українi триватиме декларацiйна кампанiя. Цього разу ГУ ДФС у Вiнницькiй областi звертається з нагадуванням про обов’язкове декларування цих доходiв до землякiв – тих вчителiв та викладачiв, хто у минулому роцi займався репетиторством i, при цьому, не був зареєстрований як фiзична особа-пiдприємець. Нагадаємо, що вiдповiдно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України дохiд вiд надання репетиторських послуг оподатковується податком на доходи фiзичних осiб за ставкою 18 вiдсоткiв. Окрiм того з такого доходу справляється вiйськовий збiр за ставкою 1,5 вiдсотки. Щодо рiзновидiв репетиторських послуг, то це може бути пiдготовка дiтей до школи, до вступу у навчальнi заклади або до незалежного тестування, написання рефератiв, контрольних, курсових чи дипломних робiт тощо. Отож, якщо упродовж 2017 року ви отримували дохiд вiд вищезазначених або подiбних послуг, ви маєте включити суму винагороди до вашого рiчного оподатковуваного доходу та задекларувати його через подання до фiскальної служби, за мiсцем вашого проживання, декларацiї про майновий стан i доходи. Отож, чекаємо на вас, сподiваючись на ваше свiдоме ставлення до власного конституцiйного обов’язку, та нагадуємо про можливiсть отримання безоплатної консультацiйної допомоги щодо порядку заповнення декларацiї про майновий стан i доходи у Центрах обслуговування платникiв за мiсцем свого проживання. Набрав чинностi Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв Постановою КМУ вiд 17 сiчня 2018 року N21 затверджено Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України» (далi - постанова N 21). Зокрема, у п. 1 Порядку випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, затвердженого постановою N 21 (далi - Порядок), зазначено, що вiн визначає механiзм випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком, якi видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хiмiчнiй промисловостi, якi реалiзуються iз застосуванням нульової ставки акцизного податку або ввезення яких здiйснюється без сплати акцизного податку вiдповiдно до пп. 229.4.1 п. 229.4, пп. 229.5.1 п. 229.5, пп. 229.6.1 п. 229.6, пп. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодексу. Крiм цього, постановою N 21 приведенi у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства назви центральних органiв виконавчої влади. Вiдповiдно до пп. 15 та 16 постанови N 21 у разi нецiльового використання нафтопродуктiв та/або речовин векселедавець є платником акцизного податку з обсягу продукцiї, використаної не за призначенням (пiдпункти 212.1.7, 212.1.8 п. 212.1 ст. 212 Кодексу), та несе вiдповiдальнiсть, передбачену пп. 229.4.16 п. 229.4, пп. 229.5.18 п. 229.5, пп. 229.6.14 п. 229.6, пп. 229.7.16 п. 229.7 ст. 229 Кодексу. Починаючи з 23.01.2018, податковi векселi, авальованi банком, що видаються до отримання або ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, оформлюються на пiдставi Порядку. Звертаємо увагу, що до приведення у вiдповiднiсть до положень постанови N 21 наказiв Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.08.2012 N 899, вiд 27.03.2013 N 430 контролюючi органи i платники податкiв користуються порядками роботи податкових постiв та застосовують форми довiдок i журналiв, що затвердженi цими наказами. Роз’яснення з цього приводу надано листом Державної фiскальної служби України вiд 26.01.2018 р. N 2497/7/99-99-15-03-03-17 «Про набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2018 року N 21». Кому з пiдприємцiв доведеться «розпрощатися зi спрощенкою» Перший заступник начальника Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Дмитро Таран нагадує платникам податкiв, якi обрали спрощену систему оподаткування, про дiю Закону України вiд 21.12.2016 року № 1797 «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi». Зокрема, абзац 8 пп.292.2.3 статтi 292 ПКУ мiстить норму щодо неможливостi перебування на спрощенiй системi оподаткування тих платникiв, якi на кожне перше число мiсяця протягом двох послiдовних кварталiв мають податковий борг зi сплати податкiв та зборiв. Такi платники мають здiйснити перехiд зi спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування в останнiй день другого iз двох послiдовних кварталiв в яких за платником рахувався податковий борг. ДФС України у своєму листi вiд 13.11.2017 №30848/7/99-99-13-01-02-17 акцентує увагу платникiв на тому, що у випадку, коли платник податкiв не здiйснить такий перехiд самостiйно, контролюючий орган має право виключити його з реєстру платникiв єдиного податку. Разом з тим, ДФС України звертає увагу, що пiдлягає виключенню з реєстру платник, який допустив наявнiсть податкового боргу не як фiзична особа, а саме як суб‘єкт пiдприємницької дiяльностi. Якщо при продажi чи обмiнi майна ПДФО сплачено пiд час нотарiального посвiдчення, то декларацiя не подається Якщо фiзична особа отримала доходи вiд операцiй з продажу (обмiну) майна, дарування протягом звiтного року i при нотарiальному посвiдченнi договорiв ПДФО був сплачений, то податкова декларацiя про майновий стан i доходи не подається. Вiдповiдно до п. 179.2 ст. 179 роздiлу IV Податкового кодексу України, обов’язок платника податку щодо подання податкової декларацiї вважається виконаним, якщо вiн отримував доходи вiд операцiй продажу (обмiну) майна, дарування, при нотарiальному посвiдченнi договорiв за якими був сплачений податок. А от тим громадянам, котрi у 2017 роцi отримали доходи, з яких не сплачено податки, варто обов’язково спланувати вiзит до податкової iнспекцiї до 1 травня 2018 року з тим, щоб виконати конституцiйний обов’язок – подати рiчну податкову декларацiю про майновий стан i доходи, - звернув увагу начальник Центральної ОДПI м. Харкова Юрiй Зайцев. До речi, цього року така декларацiя подається за оновленою формою, яку можна отримати у фахiвцiв Центрiв обслуговування платникiв. Звертаємо увагу, що до доходiв, якi згiдно законодавчих вимог пiдлягають обов’язковому декларуванню, належать: - доходи , з яких при нарахуваннi або виплатi ПДФО не утримувався; - доходи вiд особи, яка не є податковим агентом (в тому числi вiд здачi в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сiльгосппродукцiї фiзичним особам, тощо); - спадок вiд осiб, якi не є членами сiм’ї першого та другого ступеня спорiднення та подарунки вiд осiб, якi не є членами сiм’ї першого ступеня спорiднення; - доходи вiд продажу iнвестицiйних активiв; - iноземнi доходи. Право батькiв на податкову знижку за витратами на навчання працюючого студента Право платника податку на податкову знижку, пiдстави для її нарахування, перелiк витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначенi ст. 166 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями (далi – ПКУ). 01 сiчня 2017 року набрав чинностi Закон України вiд 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi», яким внесено змiни, зокрема до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, вiдповiдно до якого платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслiдками звiтного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здiйсненi ним протягом звiтного податкового року витрати у виглядi суми коштiв, сплачених платником податку на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв для компенсацiї вартостi здобуття середньої професiйної або вищої освiти такого платника податку та/або члена його сiм’ї першого ступеня спорiднення. Членами сiм’ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення для цiлей розд. IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловiк або дружина, дiти такої фiзичної особи, у тому числi усиновленi (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Пiдстави для нарахування податкової знижки iз зазначенням конкретних сум вiдображаються платником податку у рiчнiй податковiй декларацiї, яка подається по 31 грудня включно наступного за звiтним податкового року (п.п. 166.1.2 п.166.1 ст. 166 ПКУ). При цьому, якщо платник податку до кiнця податкового року, наступного за звiтним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслiдками податкового року, таке право на наступнi податковi роки не переноситься. До податкової знижки включаються фактично здiйсненi протягом звiтного податкового року платником податку витрати, пiдтвердженi вiдповiдними платiжними та розрахунковими документами, зокрема квитанцiями, фiскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копiями договорiв, що iдентифiкують продавця товарiв (робiт, послуг) i їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути вiдображено вартiсть таких товарiв (робiт, послуг) i строк їх продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ). При цьому п. 166.4 ст. 166 ПКУ визначено обмеження щодо застосування податкової знижки, зокрема загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звiтному податковому роцi, не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробiтна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ. Отже, з метою використання права на податкову знижку за витратами понесеними у 2017 роцi на користь закладу освiти батько (матiр) працюючого студента може включити до податкової знижки на навчання з урахуванням п. 166.4 ст. 166 ПКУ лише суми коштiв, сплата яких фактично пiдтверджена вiдповiдними розрахунковими документами (квитанцiї, касовi ордери, чеки тощо), в яких зазначено, що платiж за навчання здiйснено безпосередньо особою, яка звертається. Порядок заповнення платниками податкiв заяви про приєднання до договору про визнання електронних документiв Згiдно п.1 роздiлу III наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.06.2017 №557 «Про затвердження Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами», зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.08.2017 за № 959/30827 (далi – Наказ №557) юридичнi особи, самозайнятi особи, податковi агенти, контролюючi органи, органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування набувають статусу суб’єкта електронного документообiгу з дати укладення Договору про визнання електронних документiв (далi - Договiр), шляхом приєднання до нього на пiдставi Заяви про приєднання до Договору, яка направляється протягом операцiйного дня у визначеному форматi (стандартi) засобами телекомунiкацiйного зв’язку до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника. Усi реквiзити Заяви про приєднання до Договору обов’язковi для заповнення (п.2 роздiлу III Наказ №557). При заповненнi реквiзитiв Заяви про приєднання до Договору, зазначається: - дата та номер Заяви про приєднання до Договору; - дата та номер Договору – реквiзити Договору, який оприлюднено вiдповiдно п.3 Наказу №557; - код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя (за наявностi), номер паспорта, найменування (або прiзвище, iм’я, по батьковi (за наявностi) для фiзичних осiб) платника; - в особi - прiзвище, iм’я та по батьковi (далi – ПIБ) керiвника (для фiзичної особи – пiдприємця (далi – ФОП) – його ПIБ); При заповненнi реквiзитiв Заяви про приєднання до Договору, зокрема зазначається: - що дiє на пiдставi: для юридичних осiб – вид установчого документу (статут пiдприємства або iнший установчий документ), вiдомостi про яких включенi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань (далi – ЄДР) (iз зазначенням дати внесення); для фiзичних осiб – пiдприємцiв – зареєстрований як фiзична особа – пiдприємець, про що мiстяться вiдомостi в ЄДР (iз зазначенням дати внесення); для фiзичних осiб, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть – закон, на пiдставi якого особа здiйснює незалежну професiйну дiяльнiсть, про що внесено запис до вiдповiдного реєстру (iз зазначенням дати); - код за ЄДРПОУ та найменування контролюючого органу - код за ЄДРПОУ та найменування контролюючого органу, Договiр якого визначений Порядком обмiну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим Наказом №557, та розмiщений на субсайтi офiцiйного веб-порталу ДФС; - за адресою – адреса субсайтiв офiцiйного веб-порталу ДФС, за якою оприлюднено Договiр про визнання електронних документiв; - е-mail Автора - поштова скринька платника, яка використовується платником для листування з контролюючими органами та повiдомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облiкових даних автора. Слiд зазначити, що фiзичнi особи, якi не є самозайнятими особами, автоматично вважаються суб’єктами електронного документообiгу та мають право подавати електроннi документи до контролюючих органiв виключно з використанням ЕЦП. 19 лютого 2018 року – граничний термiн подання декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки Платники податку – юридичнi особи самостiйно обчислюють суму податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за мiсцезнаходженням об’єкта/об’єктiв оподаткування декларацiю з податку на нерухоме майно, вiдмiнне, вiд земельної дiлянки (далi – Декларацiя) за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою рiчної суми рiвними частками поквартально (п.п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України). Форма Податкової декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10 квiтня 2015 року N 408, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 29 квiтня 2015 р. за N 479/26924. Змiни до Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» З 01.01.2018 набрав чинностi Закон України вiд 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй», який внiс змiни до Закону України 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування», а саме: максимальна величина бази нарахування єдиного внеску визначається як максимальна сума доходу застрахованої особи на мiсяць, що дорiвнює 15 розмiрам мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. У перелiку платникiв єдиного внеску з’явилась нова категорiя – члени фермерського господарства; платниками, вiднесеними до першої групи платникiв єдиного податку, визначеними у пiдпунктом 1 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України, єдиний внесок сплачуватиметься у розмiрi не менше мiнiмального страхового внеску; для фiзичних осiб – пiдприємцiв, якi застосовують загальну систему оподаткування; осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, та членiв фермерського господарства встановлено новi строки сплати єдиного внеску. Зазначенi особи зобов’язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Протягом 2017 року змiнили прiзвище – правильно подайте декларацiю Центральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi, що при заповнення декларацiї про майновий стан та доходи у рядку 3 вказуються прiзвище, iм'я, по батьковi платника податку (згiдно з даними паспортного документа). У разi якщо протягом звiтного перiоду, за який здiйснюється декларування, або у наступному за ним роцi платник податку змiнив прiзвище (iм'я, по батьковi), у рядку 3 слiд зазначити спочатку нове прiзвище (iм'я, по батьковi), а в дужках – попереднє прiзвище (iм'я, по батьковi). Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв зазначається вiдповiдно до даних Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв. Для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта, зазначаються серiя та номер паспорта. ДО УВАГИ ЕКСПОРТЕРIВ З 24.01.2018 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.11.2017 № 950 «Про затвердження Порядку заповнення та видачi митницею сертифiката з перевезення (походження) товару EUR.1». Цим наказом передбачено: скорочення часу видачi сертифiкатiв з перевезення (походження) товарiв з України за формою EUR.1 (далi – сертифiкат) до 8 робочих годин (строк видачi може бути продовжений до трьох робочих днiв у разi усунення експортером причин для вiдмови у видачi сертифiката); можливiсть подання заяви експортерами в електроннiй формi (подання паперової форми при видачi сертифiкатiв); застосування декларацiй постачальника (виробника) для пiдтвердження преференцiйного походження товарiв з України; запровадження єдиного порядку видачi сертифiкатiв до країни ЄС та ЄАВТ, Чорногорiї; уточнення порядку заповнення замiнних сертифiкатiв. Листом ДФС вiд 19.01.2018 № 1669/7/99-99-19-04-17 «Про надання iнформацiї» для використання в роботi надiслано рекомендацiї щодо заповнення декларацiй постачальника (виробника), разом з практичними прикладами їх заповнення. З метою iнформацiйної пiдтримки експортерiв на вiдомчому сайтi ДФС оновлено рубрику «Сертифiкати з перевезення (походження) товарiв з України за формою EUR.1», розмiщену за адресою http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/vilna-torgivlya. Незалежно вiд доходу «спрощенцi» сплачують єдиний внесок Вiдповiдно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України вiд 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi – Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi – єдиний внесок) є фiзичнi особи-пiдприємцi (далi – ФОП), в тому числi платники єдиного податку. Згiдно з п. 3 частини першої ст. 7 Закону №2464 для ФОП - платникiв єдиного податку єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостiйно для себе, але не бiльше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску. Мiнiмальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мiнiмального розмiру заробiтної плати на розмiр внеску, встановлений законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та пiдлягає сплатi щомiсяця. Для зазначеної категорiї платникiв встановлена обов’язкова ставка єдиного внеску, що дорiвнює 22 вiдсоткiв бази нарахування. Єдиний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника згiдно з частиною дванадцятою ст. 9 Закону №2464). Право на звiльнення вiд сплати єдиного внеску за себе мають, зокрема, ФОП на спрощенiй системi оподаткування за умови, що вони отримують пенсiю за вiком або є особами з iнвалiднiстю, або досягли вiку, встановленого ст. 26 Закону України вiд 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування» (далi – Закон №1058), та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу. Такi особи можуть бути платниками ЄВ виключно за умови їх добровiльної участi у системi загальнообов’язкового державного соцiального страхування (частина четверта ст. 4 Закону №2464). Таким чином, ФОП – на спрощенiй системi оподаткування сплачують єдиний внесок за перiоди, в яких вони були платниками єдиного податку, незалежно вiд того, отримували вони дохiд у цей перiод чи нi. Ця норма не застосовується до тих ФОП, якi отримують пенсiю за вiком або є особами з iнвалiднiстю, або досягли вiку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу. До уваги платникiв податкiв На виконання окремого доручення Мiнiстра фiнансiв України вiд 30.11.2017 року №11310-0-/451 щодо вiдшкодування податку на додану вартiсть акредитованим в Українi дипломатичним установам та представництвам мiжнародних органiзацiй та здiйснення необхiдних коригувань помилок у податкових накладних, що були наданi таким дипломатичним установам i представництвам мiжнародних органiзацiй у 2017 роцi, Головне управлiння ДФС у Харкiвськiй областi доводить до вiдома постачальникiв товарiв/послуг, якi спiвпрацюють з дипломатичними установами та представництвами мiжнародних органiзацiй наступну iнформацiю. Однiєю з основних причин вiдмови у бюджетному вiдшкодуваннi ПДВ дипломатичним установам та представництвам мiжнародних органiзацiй е порушення постачальниками товарiв/послуг Порядку заповнення податкової накладної затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.2015 № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 26.01.2016 за № 137/28267 (зi змiнами та доповненнями) (далi - Порядок № 1307). Так, у вiдповiдностi до вимог п.10 Порядку №1307 податкова накладна складається в порядку, передбаченому пунктом 2 цього Порядку, у разi постачання: для власних потреб дипломатичних мiсiй в Українi, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних мiсiй та членами їх сiмей, якi проживають разом з такими особами, товарiв з оплатою у безготiвковiй формi та послуг, операцiї з постачання яких вiдповiдно до пункту 197.2 статтi 197 роздiлу V Податкового кодексу України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть;… У верхнiй лiвiй частинi такої податкової накладної робиться вiдповiдна помiтка "X" та зазначається тип причини 12. При цьому у графi "Отримувач (покупець)" зазначається найменування юридичної особи (дипломатичної мiсiї) або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членiв їх сiмей), а у рядку "Iндивiдуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний IПН "200000000000". Така податкова накладна складається в електроннiй формi та видається за вибором отримувача (покупця) в один з таких способiв: або надсилається в електронному виглядi; або надається у паперовому виглядi шляхом її друкування. Виправлення помилки, допущеної в полi «IПН покупця» податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, а саме в графi «Отримувач(покупець)» зазначено «Неплатник», а не «Представництво/Посольство» та вказано IПН «100000000000», замiсть «200000000000» здiйснюється вiдповiдно до п.192,1 ст.192 Податкового кодексу. Внесено змiни до обсягiв лiкарських засобiв та медичних виробiв, що звiльняються вiд обкладення ПДВ на перiод проведення АТО та/або запровадження воєнного стану Центральна ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi доводить до вiдома платникiв, що розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.2018 №48-р «Про внесення змiн у додаток до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. №544» (далi – Розпорядженя №48) внесено змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2015 №544 «Про обсяги лiкарських засобiв та медичних виробiв, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та постачання на митнiй територiї України звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть на перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану». Розпорядженням №48 внесено змiни до чинних обсягiв лiкарських засобiв та медичних виробiв, що звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть на перiод проведення АТО та/або запровадження воєнного стану. Розпорядження №48 розмiщено на єдиному веб-порталi органiв виконавчої влади України «Урядовий портал» за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-27-travnya-2015-r-544 Передоплата за товар вiдбулася до реєстрацiї платником ПДВ, а постачання - пiсля: що з оподаткуванням? ДФСУ у листi вiд 01.02.2018 р. №409/6/99-99-15-03-02-15/IПК роз'яснила: якщо у суб’єкта господарювання "перша подiя" (вiдвантаження товарiв, оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштiв вiд покупця) вiдбулася до його реєстрацiї платником ПДВ, а друга подiя вiдбулася пiсля такої реєстрацiї платником ПДВ, то податкове зобов’язання з ПДВ за такою операцiєю не виникає. У разi якщо пiдприємство - постачальник пiсля отримання попередньої оплати вартостi партiї товару зареєструвалось платником ПДВ i фактичне постачання цiєї партiї товару вiдбувається пiсля дати реєстрацiї такої особи платником ПДВ, то податковi зобов’язання з ПДВ за фактом постачання такої партiї товару не виникають, оскiльки факт постачання такої партiї товару є другою подiєю для цiлей оподаткування ПДВ. Якщо пiдприємець -"єдинник" змiнив мiсце провадження госпдiяльностi: що та куди подавати? Така заява подається платниками єдиного податку: I i II груп — не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому вiдбулися такi змiни; III групи — разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни (п. 298.5, 298.6 ПКУ). Змiни до реєстру платникiв єдиного податку вносяться в день подання платником вiдповiдної заяви. Розглянемо у таблицi, коли потрiбно подавати заяву у разi виникнення змiн. Вiдповiдальнiсть за неподання. Неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ заяв або документiв для взяття на облiк у вiдповiдному контролюючому органi, реєстрацiї змiн мiсцезнаходження чи внесення iнших змiн до своїх облiкових даних, неподання виправлених документiв для взяття на облiк чи внесення змiн, подання з помилками чи у неповному обсязi, неподання вiдомостей стосовно осiб, вiдповiдальних за ведення бухоблiку та/або складення податкової звiтностi, вiдповiдно до вимог, установлених Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi 170 грн (п. 117.1 ПКУ). У разi неусунення таких порушень або за тi самi дiї, вчиненi протягом року особою, до якої було застосовано штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi 340 грн. Продавцям сiльгосппродукцiї власного виробництва Чимало жителiв сiльської мiсцевостi займаються вирощуванням та подальшим продажем сiльськогосподарської продукцiї. Податковим кодексом України передбачено пiльгу в оподаткуваннi доходiв, отриманих вiд реалiзацiї такої продукцiї. Проте слiд врахувати, що для застосування пiльгового режиму необхiдно дотримуватися передбачених законодавством умов. Зокрема, якщо здiйснюється продаж продукцiї рослинництва, податковому агенту (особi яка здiйснює закупку продукцiї) слiд надати копiю довiдки про наявнiсть у продавця земельних дiлянок. Така довiдка видається сiльською, селищною, мiською радою або радою об'єднаних територiальних громад за мiсцем проживання продавця продукцiї. Начальник Центральної ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Юрiй Зайцев звертає увагу платникiв податкiв, що звiльнятиметься вiд оподаткування податком з доходiв фiзичних осiб дохiд отриманий платником вiд продажу продукцiї вирощеної на земельних дiлянках наданих такiй особi у розмiрах визначених Земельним Кодексом України. Примiром, якщо громадянин вирощує зерновi культури на земельнiй дiлянцi, видiленiй для ведення особистого селянського господарства та на земельних паях, сукупний розмiр яких не перевищує 2 гектари, то отриманий дохiд вiд реалiзацiї зерна не пiдлягатиме оподаткуванню податком з доходiв фiзичних осiб. У випадку, коли сукупний розмiр земель перевищуватиме 2 гектари, отриманий дохiд пiдлягатиме оподаткуванню на загальних пiдставах. Для тих, хто з
  Дата: 2018-02-09 00:00:00
 • Концерн «Європейский» надає клопотання на отримання дозволiв на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря стацiонарними джерелами структурними пiдроздiлами. Юридична адреса: 61050, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Воєнна, буд. 33, кв. 18. Фактична адреса: 61145, м. Харкiв, вул. Новгородська, буд. 3. Контактна особа: Головний iнженер Бажинов Ф.Б., тел. 720-42-53. Iдентифiкацiйний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ: 21252378. Концерн «Європейский» спецiалiзується на: наданнi в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. До складу входить: модульна топкова. Термiн дiї дозволу на викиди - необмежений. Перелiк забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу: Речовини у виглядi суспендованих твердих частинок/зваженi частки, оксид вуглецю, оксиди азоту (в перерахунку на дiоксид азоту), метан, оксид дiазоту, двоокис вуглецю, НМЛОС. Аналiз результатiв розрахункiв приземних концентрацiй забруднюючих речовин показали, що максимальнi концентрацiї забруднюючих речовин на границi розрахункової санiтарно-захисної зони та найближчих житлових будинкiв знаходяться у межах санiтарних норм i складають менше 1,0 ГДК по всiх речовинах. Пропозицiй, щодо дозволених обсягiв викидiв забруднюючих речовин, якi вiднесенi до iнших джерел викидiв, немає, так як джерела, на яких повиннi впроваджуватися найкращi доступнi технологiї та методи керування вiдсутнi. Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологiй та методiв керування i скорочення викидiв забруднюючих речовин не встановлюються, в зв`язку з тим, що Концерн «Європейский» вiдноситься до III групи пiдприємств. Cкарги та зауваження щодо викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд Концерну «Європейский» за адресою: 61145, м. Харкiв, вул. Новгородська, буд. 3, приймаються в Харкiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64, тел. (057) 700-05-62.
  Дата: 2018-02-09 00:00:00
 • Подарок Шоколадные наборы Харьков. Креативные шоколадные наборы к дню влюбленных 23 Февраля 8 Марта Шоколадный набор к любому событию. Набор «Любимому мужу», с поводом и без, поможет донести наилучшим образом искренние чувства вашей второй половинке. Ласку и заботу подарит шоколадный набор вашему любимому человеку, а нежный шоколад лишний раз напомнит что любовь - это сладкое чувство. 60 грамм . 12 шоколадок. размер 16,5*13*1,7 см 89 грн 100 грамм.20 шоколадок.размер 19*16*1,7 см 130 грн 200 грамм .40 шоколадок.размер 29*19*1,7 см 195 грн В наличии и другие наборы. Просто скажите к какому трогательному моменту Вы готовитесь и мы подберем Вам набор. Веселых и запоминающихся моментов Вам и Вашим близким. С уважением Сергей и Наталья. Цена 89 грн. 096 695 8711
 • Зажигалка. Зажигалка носит название "Fuck you" в виду надписи на печатке которая находится на среднем пальце и при зажигании произносит два раза фразу -Fuck you. Зажигалка новая, рабочая, заправленая. Материал: пластик, металл. Работает на газе. Купив газ в желтом баллоне(там присутствует насадка подходящее под гнездо в зажигалке) вы сможете заправлять её самостоятельно. Отлично подойдёт для подарка. (Для уверенности что зажигалка рабочая могу снять видео, с датой сегодняшнего дня. Так же могу выслать фото конкретной насадки для заправки зажигалки.) Пишите, звоните. Цена 100 грн. 380 683 084922
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Подарочный набор. всё новое, без затестов. Цена 150 грн. 380 937 132178
 • Валяние. Шмель. Ручная работа. Шмель выполнен в технике сухого валяния. Шмель выполнен для подарка Дэвиду Гарретту. Работа представлена для примера. Его размеры 16 см х 8 см (без учета лапок). Глазки стеклянные, лапки проволочный каркас. Выполню любую игрушку по фотографии. Цена 800 грн. 063 122 9410
 • Продам румяна Ninelle. Продам румяна Ninelle. Цвет: светло-коричневые. Номер румян: №106, вес: 2 гр. Румяна по текстуре очень нежные, придают лицу лёгкий природный оттенок. К румянам предоставляю бонус в качестве кисточки для растушёвки. Страна производитель: Испания. В другие города пересылаю, доставку оплачиваете Вы. Цена 135 грн. 380 938 671342
 • Продам кулон "СЕРДЦЕ" из серебра 925 пробы. Продам кулон "СЕРДЦЕ" из серебра 925 пробы, в отличном состоянии. К кулону идёт заводская пломба на нитке и заводская бирка. Камни-вставки: кубический цирконий. Вес: 2,9 грамма. В другие города пересылаю, доставку оплачиваете Вы. Цена 185 грн. 380 938 671342
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Роза с бутонами. Холодный фарфор. Роза с бутоном выполнена из холодного фарфора - самозатвердевающей полимерной глины. Использованы масляные краски. Эксклюзивно выполненная вазочка из натурального дерева, подчеркивает изящность композиции. Высота изделия 28 см. Ширина композиции с учетом листов - 12 см. Бутон главной розы -6 см. Отличный подарок девушке, женщине на День влюбленных или 8 марта. Цена 260 грн. 095 686 5623
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Фигурка павлин. Павлин с двигающимся хвостом из латуни, Европа. Старина в отличной сохранности. Цена 900 грн. 093 976 6608
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Декоративные свечи ручной работы. Декоративные свечи ручной работы! С ароматами апельсина, лимона, лаванды, корицы, кофе. С использованием натуральных компонентов таких как ель, лимонная кожура, кофе, листья, цветы! Вы можете выбрать любой цвет и аромат, который будет Вам по душе! Декоративные свечи сделаны вручную - отличный подарок на торжество. Красивая упаковка, оригинальная форма, приятный аромат делают такой подарок изысканным и способным украсить интерьер и подарить великолепное настроение на долгое время. Отправка по Украине Новой Почтой и Укрпочтой, жители Полтавы и Харькова забирают товар лично при встрече! За более детальной информацией звоните, ответим на все ваши вопросы! Будем рады Вашему звонку! Роман, Анна + 380 - Показать номер -. Цена 30 грн. 095 7439975
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Восьмое марта.Торты и капкейки в подарок любимым и дорогим. Скоро праздник у наших любимых,дорогих женщин! И пора подумать о подарке! Предлагаю красивый, оригинальный и вкусный подарок. Вы преподносите своим дамам два в одном: и сладости и цветы. Поверьте, ни одна девушка не останется равнодушной к вашему сюрпризу и это останется в памяти навсегда! Пишите мне на Вайбер: и наше общение станет удобнее Варианты начинок, при желании, я вам скину. Дизайн обсуждается индивидуально для каждого заказа. Звоните, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы!. Цена 160 грн. 066 988 1021
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Фигурка ангела с мандолиной. Старинное изделие из латуни в отличной сохранности. Европа. Цена 950 грн. 050 910 7226
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Дерево любви. Замечательный подарок любимым и друзьям на любой праздник!. Цена 150 грн. 096 759 5255
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Букет мимозы. Очаровательный букет мимозы из чешского бисера и бусин. Цена 150 грн. 096 759 5255
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Подарочный набор Eclat homme sport. Туалетная вода Eсlat Homme Sport для мужчины, который всегда у руля своей жизни! Новая версия только подчеркнула свой динамичный водно-древесный аромат. И теперь дольше сохраняется на теле. Дизайн флакона при своей четкой геометричности формы ? оставляет место свободе выбора.. Продукты-аналоги класса люкс: - Allure Homme Sport от Chanel - Polo от Ralph Lauren - Latitude Longitude от Nautica Верхние ноты: солнечный мандарин, белый бергамот, розовый перец. Ноты «сердца»: белый тмин, орегано, элеми. Базовые ноты: замша, пaчули, кeдр, муcкуc, бoбы тoнка Тип аромата: древесный, морской. Объем: 75 мл   Мужской шариковый дезодорант-антиперспирант Ощути свежесть и комфорт, для максимальной защиты против неприятного запаха. Быстро впитывается. Не оставляет липкого ощущения на коже после использования. Не содержит спирта. Подходит для нормальной кожи. Цена 350 грн. 050 765 3147
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Декоративный чайник, ступка. Предметы из латуни старина. Европа. Цена 400 грн. 093 976 6608
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Подсвечник. Старинные изделия из латуни, цена за штуку. Цена 300 грн. 093 976 6608
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • В продаже провод Сип,недорого. Продам провод Сип,самонесущий 2-х и 4-х жильный,сечением 16,25.Высылаю перевозчиками. Звоните. Цена 8 грн. 066 481 8513
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Сердечко Валентин на подарок. Предлагаю приобрести очень красивого и необычного Валентинчика ручной работы на подарок к празднику влюбленных!! Под заказ. Высота около 25см. Забрать в Харькове можно в районе северная салтовка или м. Героев труда. Цена 160 грн. 063 047 7166
  Дата: 2018-02-08 03:32:32
 • Брелоки сердечки валентинки. продам новые брелки сердечки (пищат) по 5 грн. в наличии 33 шт. размер 7*5 см и с подвесками в упаковке по 12 шт. Цена 5 грн. 093 149 6337
  Дата: 2018-02-08 03:32:10
 • Обложка на ID паспорт. Предлагаем вашему вниманию хорошо реализуемый товар с высокой рентабельностью. Опт от 2500 грн Торговое оборудование предоставляем бесплатно. Цена 50 грн. 093 420 0242
  Дата: 2018-02-08 03:32:10
 • Подарок на День Святого Валентина,14 февраля,рамка,коробка,валентинка. На всех коробках и валентинках можно нанести любую надпись. Цена 60 грн. 050 100 7689
 • Подарочные шахматы, шашки и нарды из бамбука 30 х 30 см. Материал доски: В комплекте: шашки, шахматы и нарды Материал фигур: дерево (фигуры резные, лакированные) Тип нанесения рисунка: шелкография Цвет доски: кремовые оттенки Размер доски для шахмат: 30 см х 30 см. Цена 280 грн. 068 584 5774
 • Ваза с колокольчиками из холодного фарфора. Колокольчики белые,сиреневые,голубые - будут радовать вас и ваших гостей круглый год своей нежностью и защитят вас от недоброжелателей.Все цветы вылеплены из самозатвердевающей глины и окрашены масляными красками. Цена 500 грн. 066 527 1659
  Дата: 2018-02-08 03:32:09
 • Продам подарочные наборы мыло ручной работы. Продам подарочные наборы мыло ручной работы!!! Отличный подарок как взрослым так и детям !!! Возможна другая комплектация набора все по вашему усмотрению стоимость набора зависит от количества мыла!!! Стоимость одного мыла 30 грн!!! Не тяните заказывайте сейчас потом будет очередь!!! Доставка до любой станции метро в Харькове бесплатно!!! В другие города по Новой Почте. Цена 150 грн. 073 139 5842
  Дата: 2018-02-08 03:32:09
 • БРЕЛОК С НОМЕРОМ АВТО! (эксклюзивный подарок!). ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ ИЛИ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ !!!! Брелок с номером авто - Точная копия гос номера (гос шрифт) Размер: 52*11мм - Масштаб 1:10 Изготовление 1 день! Линзы не желтеют, как у КОНКУРЕНТОВ !!!качество 100% ПЕЧАТЬ С ДВУХ СТОРОН !!! Цена СТАНДАРТНОГО 115грн. ЦЕНА НЕОНОВОГО 130грн. Можно сделать имя,надпись на обратной стороне или разместить логотип машины на брелке! Изготовление производится сразу же после оплаты на карту Приват банка и на следующей день, отправка новой почтой! Заказы и вопросы в личку https://vk.com/innavasilueva Отзывы https://new.vk.com/topic-38667003_28297505 Оформить заказ и задать любые вопросы можно по Viber 689 - Показать номер -. Цена 110 грн. 063 865 5277
 • Продам глобус бар новый. Продам Глобус-бар напольный, диаметр сферы 42 см, подставка натуральное дерево, сфера внутри усилена ударопрочным пластиком. Глобус цвета слоновой кости. Цена 4 318 грн. 066-707-888-9
  Дата: 2018-02-08 03:32:09
 • Подарочные коробочки для украшений, ювелирных изделий. Продам подарочные коробки для ювелирных изделий, украшений и т.п. Смайлик, сердце, ракушка, классическая коробочка из красного бархата с прозрачным окошком сверху). Цена 50грн за любую. Салтовка, 24этажка. Либо в центре, метро. Цена 50 грн. 066 289 7206
  Дата: 2018-02-08 03:32:09
 • Щепа для копчения ольха и бук 25гр черешня и яблоко 35гр цена 1 кг. Щепа для копчения в ассортименте. Цена 25 грн. 096 853 8334
  Дата: 2018-02-08 03:32:05
 • Hand gum - SUPER GUM - ручная жвачка. Жвачка для рук, ОПТОМ!!! Опт от 2 тыс. грн. Отличное качество. Вес- 25г., 50 г., 80г. Цвета в ассортименте, 27 видов. Подробно: http://supergum.ucoz.ru/index/0-2. Цена 30 грн. 066 364 16 21
 • Зажигалка Zippo Original 200 Brushed Chrome + гравировка на заказ. Классическая бензиновая зажигалка ZIPPO . Ровный однотонный цвет корпуса зажигалки позволяет наносить на нем любые изображения и слоганы различными методами гравюра. Гравировка одной стороны зажигалки - 40 грн. Классические модели зажигалок ZIPPO – это те модели, которые компания выпускает из года в год практически без изменений. Они не подвержены времени, и даже через многие годы (а настоящие ZIPPO служат многие десятилетия) остаются актуальны, как и в день покупки. Лучшие бензиновые модели ZIPPO станут неотъемлемым предметом для владельца, так как характеризует настойчивость, уверенность, и необычный подход к действиям. Корпус аксессуара выполнен из латуни, а многоразовая заправка, позволит сувениру служить Вам достаточно долго и безотказно. Цена 440 грн. 096 605 5353
 • Мотивационный постер плакат 55 НЕШАБЛОННЫХ дел(Отличный подарок). Мотивационный постер 55 НЕШАБЛОННЫХ ДЕЛ (рус. яз.; укр. яз.) Выполняй задания, отмечай их маркером, и двигайся дальше! Отличный подарок для друга, подруги или любимого человека! Размер карты: 60 х 40 см Отправка в другие регионы - по 50% предоплате(двойная доставка), либо по 100% предоплате! Для Харькова - встреча возле м. Исторический музей. Цена 90 грн. 098 857 8507
  Дата: 2018-02-08 03:31:59
 • Ключница АКЦИЯ СКИДКА -25 грн. продам ключницы, цена с учетом скидки 150 грн за одну в наличии очень много размер 35х18 и 35х11 см в наличии в черном, белом, и коричневом цвете, цвет и размер можем изменить. Цена 150 грн. 095 559 3551
  Дата: 2018-02-08 03:31:58
 • Картина по номерам Раскраска по номерам Q-557 Mariposa. Картина по номерам Раскраска по номерам Q-557 Mariposa Перед заказом уточните пожалуйста наличие выбранного Вами товара!! Комплектация Набора для рисования: картонная коробка с ручкой, на тыльной стороне которой подробная инструкция раскрашивания картины; натянутый на деревянную рамку прогрунтованный холст, с нанесенными и пронумерованными контурами цветов рисунка; настенные крепления 2 шт. и саморезы; подробная графическая схема картины; пронумерованные акриловые краски в плотно закрытых контейнерах (от 14 до 36 цветов); кисти (от 3 до 4 шт). Размер картины: 40*50 см Производитель: Mariposa Китай Пересылаю по всей Украине: Новой или Укр почтой Оплата: на карту Приват банка или наложенный платеж Весь ассортимент на http://etovar.com.ua/. Цена 217 грн. 099-6-444-6-34
  Дата: 2018-02-08 03:31:58
 • Утеряно свидетельство на право собственности выдано на имя Конарев Александр Алексеевич, Конарев Алексей Николаевич, Конарева Мария Поликарповна, Конарев Андрей Александрович. Адрес Харьков, бульвар Юрьева, 15 кв. 69 считать недействительным.
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • Утерянный студенческий билет ХА №11485385 ХАДТ на имя Кравченко Сергей Юрьевич считать недействительным.
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Калашник Лариси Борисiвни та Маханько Олени Миколаївни за адресою Салтiвське Шосе 242б кв. 125 вважати недiйсним
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • Загублен диплом № IK BEN 005674 Харкiвське медичне училище № 1 акушерська справа вiд 3 березня 1997р. на iм'я Семейкiна Олена Павлiвна вважати недiйсним.
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • Утерян студенческий билет на имя Степанова Катерина Эдуардовна 1999 года рождения № ХА11770531 считать недействительным
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • Был утерян пропуск на територию ХНУВС и студенческий билет на имя студента Красникова Валентина Евгеньевича, просьба считать не действительным
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • Втрачене або зiпсоване свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Воронцова Ольга Володимирiвна та Воронцова Тамара Iванiвна за адресою вул. 23 серпня, б. 42, кв. 101. Вважати недiйсним
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • Утеряна академсправка на имя Мхамеди Бурас Хишам, студент ХНМУ, считать недействительной.
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • Утеряно свидетельство многодетной семьи на имя Романенко Кирилла Александровича прошу считать его недействительным.
  Дата: 2018-02-08 03:30:52
 • 10. 02. 2018 запрошуються сумiжнi землекористувачi зем. дiлянки по пр. Науки, 65 дiл. № 893, м. Харкiв, вiдбудеться процедура погодження меж зем. дiлянок. Прохання, власникiв сумiжних дiлянок з'явитися, або акт буде пiдписано без них. 050-068-76-36
  Дата: 2018-02-08 03:30:52