// Козырек
http://incognito.kh.ua

ХОЧЕШЬ СОЧНОГО СЕКСА !?

У НАС САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДЕВОЧКИ !

САМАЯ ШИКАРНАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ!

САЛТОВКА-АЛЕКСЕЕВКА !


063-05-88-999 0638707999
КУПЛЮ ДОРОГО АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г., ФАРФОР, ЧАСЫ. ВЫЕЗД НА ДОМ
098-681-21-01,
727-21-01
http://incognito.kh.ua

СЕКС !

САМЫЕ ШИКАРНЫЕ ДЕВОЧКИ НА САЛТОВКЕ !

ПЕРЕХОДИ ПО ССЫЛОЧКЕ !


063-05-88-999
http://incognito.kh.ua

Хочешь элитную девочку, по очень сладкой цене ?

Просто позвони нам, и мы сделаем все на самом

высшем уровне !

У нас самый шикарный и самый развратный

салон SEX услуг в Харькове !
093-7000-702
http://incognito.kh.ua

СЕКС !

САМЫЕ ШИКАРНЫЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ !

063-05-88-999
http://incognito.kh.ua

У нас девочки только V.I.P. уровня !

Самые шикарные куколки по самой жирной цене !

Ждем Вас...!

093-7000-702

 

 • Заява про намiри одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел Селянське (фермерське) господарство «ЗОЛОТИЙ КОЛОС», що розташоване на одному промисловому майданчику за адресою: 63660, Харкiвська обл., Шевченкiвський район, с. Волоська Балаклiя, вул. Бублiченка, 40, має намiр одержати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Селянське (фермерське) господарство «ЗОЛОТИЙ КОЛОС» є пiдприємством сiльськогосподарського напрямку i займається вирощуванням зернових та технiчних культур - кукурудзи, соняшника, озимої пшеницi та ячменю, їх заготiвлею та реалiзацiєю замовнику. Джерелами утворення викидiв в атмосферне повiтря є опалювальна пiч, склади зернових, зерноочисний комплекс ЗАВ-50, зернометач ЗМ-90У, очищувач вороху ОВС-25М, автотранспорт пiдприємства. Загальна кiлькiсть джерел викидiв забруднюючих речовин - 14, з них 2 органiзованих, 12 неорганiзованих. В атмосферне повiтря надходять забруднюючi речовини: оксиди азоту, вуглецю оксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, вуглеводнi граничнi С12-С19 у перерахунку на сумарний органiчний вуглець, сажа, дiоксид сiрки, метан, дiоксид вуглецю. Сумарний фактичний викид забруднюючих речовин ставить 1,9174 т/рiк, крiм того парникових газiв - 5,3234 т/рiк.Зауваження та пропозицiї просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61022, м. Харкiв, вул. Сумська, 64 або за телефонами (057)700-04-23, (057) 700-04-12, (057) 715-73-27
  Дата: 2019-01-17 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ПП «АГРО-АЛЬЯНС-2007», опублiковану в Харкiвському кур’єрi вiд 7 сiчня 2019 року №2 на сторiнцi 28 додати наступним: «ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРО-АЛЬЯНС-2007» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташовано на проммайданчику в с.Олександрiвка Близнюкiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi сiльськогосподарської продукцiї. Очищення зернових культур здiйснюється на ЗАВ-50. На територiї пiдприємства обладнано два зерносклади та один критий ток. Автотракторна та автотранспортна технiка зберiгається на територiї машинного двору пiд двома навiсами. Дизельне паливо зберiгається у наземних металевих ємностях. Видача палива здiйснюється за допомогою паливно-роздаткової колонки. Дрiбний поточний ремонт устаткування та технiки здiйснюється з використанням металообробних верстатiв. Зварювання металiв вiдбувається на вiдкритому повiтрi. Опалення контори та вагової здiйснюється буржуйками. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту дiоксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок (мiкрочастинки та волокна), залiза оксид, марганець i його сполуки, гас, пил абразивно-металевий, пил зерновий, пил металевий. Валовий викид становить: 1,354 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам.
 • Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мала Комп’ютерна Академiя ШАГ Харкiв» надає клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Юридична адреса: 61010, м. Харкiв, Основ’янський район, вул. Малом’ясницька, буд. 9/11. Фактична адреса: 61010, м. Харкiв, Основ’янський район, вул. Малом’ясницька, буд. 9/11. Контактна особа: Валько Володимир Володимирович, тел. (057) 752 05 04. Iдентифiкацiйний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ: 40428370. ТОВ «Мала Комп’ютерна Академiя ШАГ Харкiв» спецiалiзується на: Наданнi iнших видiв освiти, професiйно-технiчна освiта, наданнi iнших допомiжних комерцiйних послуг. До складу входить: Топкова ТОВ «Мала Комп’ютерна Академiя ШАГ Харкiв» Термiн дiї дозволу на викиди - необмежений. Перелiк забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу: Оксид вуглецю, оксиди азоту (в перерахунку на дiоксид азоту), метан, оксид дiазоту, двоокис вуглецю. Загальний масовий викид забруднюючих речовин складає - 36,11256 т/рiк, в т.ч. парниковi гази - 35,92526 т/рiк. Аналiз результатiв розрахункiв приземних концентрацiй забруднюючих речовин показали, що максимальнi концентрацiї забруднюючих речовин на границi розрахункової санiтарно-захисної зони та найближчих житлових будинкiв знаходяться у межах санiтарних норм i складають менше 1,0 ГДК по всiх речовинах. Пропозицiй, щодо дозволених обсягiв викидiв забруднюючих речовин, якi вiднесенi до iнших джерел викидiв, немає, так як джерела, на яких повиннi впроваджуватися найкращi доступнi технологiї та методи керування вiдсутнi. Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологiй та методiв керування i скорочення викидiв забруднюючих речовин не встановлюються, в зв`язку з тим, що Топкова ТОВ «Мала Комп’ютерна Академiя ШАГ Харкiв» вiдноситься до III групи пiдприємств. Cкарги та зауваження щодо викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд топкової ТОВ «Мала Комп’ютерна Академiя ШАГ Харкiв» за адресою: 61010, м. Харкiв, Основ’янський район, вул. Малом’ясницька, буд. 9/11, приймаються в Харкiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64, тел. (057) 700-05-62.
  Дата: 2019-01-17 00:00:00
 • Заява про намiри одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел. ПОГ «ПIДПРИЄМСТВО «АЛЬФА» ХОСIА» має намiр одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд АЗС «Харкiв-1», фактично розташованої за адресою: Харкiвська область, Харкiвський район, м. Пiвденне, вул. Героїв Чорнобиля, 81 та призначеної для прийому, тимчасового зберiгання та вiдпуску бензину та дизельного палива для заправки легкового та вантажного транспорту. Джерелами утворення викидiв є дихальнi клапани пiдземних резервуарiв зберiгання нафтопродуктiв та двi паливороздавальнi колонки. Загальна кiлькiсть джерел викидiв забруднюючих речовин - 6, з них 3 органiзованi, 3 неорганiзованi. В атмосферне повiтря надходять забруднюючi речовини: вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26511 та iн.) (у перерахунку на сумарний органiчний вуглець), бензол, толуол, ксилол. Сумарний валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд джерел викидiв складає 0,0936 т/рiк. Зауваження та пропозицiї просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61022, м. Харкiв, вул. Сумська, 64 або за телефонами (057)700-04-23, (057) 700-04-12, (057) 715-73-27
 • Утеряно посвiдчення АХ010283 Рибченко Iван Васильович вiд 4. 10. 2010, вважати недiйсним.
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • ТОВ "ПРОМСТРОЙСНАБ" повiдомляє, до 22. 01. 2019 р. вiдбудеться погодження меж земельної дiлянки, розташованої по вул. Букова, 20-Г, у зв'язку зi складенням землевпорядної документацiї щодо вiдведення земельної дiлянки площею орiєнтовно 7, 5700 га iз земель територiальної громади м. Харкова за адресою: м. Харкiв, вул. Букова, 20-Г. Директор ТОВ "ПРОМСТРОЙСНАБ" Мельников В. В., тел. 066-990-16-03
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • Гр. Логачова Н. П. и ФОП Радiонова В. В. запрошують 21. 01. 2019 року власникiв (землекористувачiв) усих сумiжних дiлянок за адресою: м. Харкiв, вул. Новопроектна, буд. 2 (Немишлянський р-н) для погодження меж земельної дiлянки. У випадку неявки межi будуть встановленi по iснуючiй ситуацiї. 097-708-39-67
 • Диплом юриста № УВ939032 от 25. 06. 1992 г. Украинского юридического университета г. Харькова Овчинниковой Евгении Анатольевны признать недействительным
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • Аттестат номер 318796 об окончании Мерефянской средней школы №2, выданный на имя Покотиловой Людмилы Викторовны считать недействительным. 097-172-44-22
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • Втрачене свiдоцтво дитини з багатодiтної сiм"ї, на iм"я Ткач Олександр Iгоревич 2005 року народження, вважати недiйсним
 • Утеряно удостоверение участника боевых действий АБ 557245 на имя Преданов Николай Дмитриевич прошу вернуть. 067-903-26-07.
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • 22. 01. 19 о 12: 00 запрошуються вдасники/користувачi сумiжних зем. дiлянок дiлянки №8 по пров. Капустянський в м. Харкiв для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-178-62-32
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • Утерян студенческий билет на имя Кишковар Даниил Игоревич, серия ХА № 12186997, выданный ХПКК. Считать недействительным. 073-056-12-58
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • Загублено свiдоцтво УБД № 442122 Спесiвцева Андрiя Миколайiвича 1964 р. вважати недiйсним
 • Вважати недiйсним атестат про повну загальну середню освiту №021009 виданий 26червня 1982р. на їм'я Дiденко Євгена Вiталiовича
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • Втрачене свiдоцтво дитини з багатодiтної сiм"ї, на iм"я Шугарьов Євген Сергiйович, 2007 року народження, вважати недiйсним
 • Гр. Шевердiна Н. М., гр. Ващенко Ю. В. та ФОП Радiонова В. В. запрошують 21. 01. 2019 року власникiв (землекористувачiв) усих сумiжних дiлянок за адресою: Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт Покотилiвка, вул. Грушевського (колишня Пiонерська), буд. 126 для погодження меж земельної дiлянки. У випадку неявки межi будуть встановленi по iснуючiй ситуацiї. 066-147-80-64
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • 22. 01. 19 о 9: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних зем. дiлянок дiлянки №37 в СТ "Коксовик" по шосе Карачiвське, 125 в м. Хакiв для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 067-542-04-38
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • 20. 091. 2019 в 10. 00 будет происходить согласование границ земельного участка по въезду Звездному, 21-А в Киевском районе г. Харьков. Просьба смежников явиться для подписания акта, в случае неявки границы будут подписаны без их участия
  Дата: 2019-01-16 03:30:20
 • ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА" (стара назва АТЗТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ"), повiдомляє про втрату документiв, а саме "Рiшення № 12-1 вiд 06. 02. 1996р. виданого Виконавчим комiтетом Жовтневої районної ради народних депутатiв Харкiвської областi" та "Рiшення № 26-78 вiд 06. 02. 1990 р. виданого Виконавчим комiтетом Жовтневої районної ради народних депутатiв Харкiвської областi", в зв'язку з чим, вказанi "Рiшення" вважати недiйсними
  Дата: 2019-01-16 03:30:19
 • Постановою ГСХО вiд 29. 05. 2018 р. по справi №922/4153/17 визнано банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Профбiзнесгруп' (юридична адреса: вул. Чичибабiна 1, м. Харкiв, 61058; код ЄДРПОУ 39573185). Печатки, штампи, установчi та дозвiльнi документи вважати недiйсними.
  Дата: 2019-01-16 03:30:19
 • Утеряно приложение к диплому о высшем образовании А№258763 регистрационный №20 от 30.06.2002 года на имя Кулиева Рината Арифовича, выданное Автомобильно-дорожным институтом ДонНТУ. Документ считать недействительным
  Дата: 2019-01-16 00:00:00
 • Свободный привлекательный, здоровый образ жизни, мужчина, ищет женщину 45-50 лет без в/п, приятной полноты, у которой есть время для личной жизни и не болит голова и для всего, включая серьезные отношения. тел. 099-157-86-60
  Дата: 2019-01-16 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІТРЕЙД» Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для частини резервуарного парку для зберігання світлих нафтопродуктів, що надані в оренду ТОВ «ХАДО-Технологія» підприємству ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІТРЕЙД». Адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Цементна, №6-А. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є інші неметанові леткі органічні сполуки (бензин, керосин). Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу при здійсненні діяльності складає 0,0043 т/рік. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. +38 (050) 403-66-60. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІТРЕЙД» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
  Дата: 2019-01-16 00:00:00
 • Касьяненко В.В. заявляє про втрату Свiдоцтв про право власностi на об‘єкти нерухомого майна IН11593619 вiд 25.10.2013 та IН13694733 вiд 29.11.2013 та просить вважати їх недiйсними
  Дата: 2019-01-15 00:00:00
 • Заява про намiри одержати дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЛАВ`ЯНСЬКЕ-5" представляє собою один промисловий майданчик, що фактично розташований за адресою: 62550, Харкiвська область, Вовчанський район, с. Бугаївка, вул. Перемоги, 36. Пiдприємство займається вирощуванням зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур у кiлькостi 10000 тонн./рiк. До складу пiдприємства входять: топкова для опалення адмiнiстративної будiвлi, (дж.1); зерноочищувальний комплекс ЗАВ-25 для приймання, очищення, вивантаження зернових культур, (дж.2,3,4); склади №1-№5 для вивантаження та зберiгання зернових культур, (дж.5-14); склад зберiгання паливно-мастильних матерiалiв (ПММ), (дж.15-20); вiдкрита стоянка вантажного автотранспорту та спецтехнiки, (дж.21,22). В результатi дiяльностi пiдприємства в атмосферне повiтря потрапляють наступнi забруднюючи речовини: речовини у виглядi суспендованих твердих частинок (сажа, пил зерновий), азоту дiоксид, вуглецю оксид, вуглеводнi граничнi С12-С19 (розчинник РПК-265 П та iнш.), бензин (нафтовий, малосiрчистий в перерахунку на вуглець), а також парниковi гази: метан, дiоксид вуглецю, дiазоту оксид. Рiчна кiлькiсть забруднюючих речовин складає 1,2635 т/рiк з урахування парникових газiв, та 0,7954 т/рiк без урахування парникових газiв. Зауваження з цього питання просимо надсилати протягом 30 днiв з дати опублiкування iнформацiї в засобах масової iнформацiї до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61022, м. Харкiв, вул. Сумська, 64 або за телефоном (057)700-04-23, (057) 700-04-12, (057) 715-73-27.
  Дата: 2019-01-15 00:00:00
 • 16-01-2019 о 9-30 у Жовтневому районному судi м. Харкова (вул. П. Шлях, 45, каб. 23) вiдбудеться судове засiдання по цивильнiй справi за позивом Мушегян Мкртич Татевосовича до Айвазян Азат Вартановича. Зацiкавленим особам прибути до суду у зазначений час.
 • Карту водiя для цифрового тахографа, Завгородька Дениса, UAD0000025777000, у зв'язку з втратою вважати недiйсною
  Дата: 2019-01-14 03:30:11
 • Приглашаем для подписи акта согласования и акта приёма-передачи межевых знаков соседей смежников участка номер 37 по ул. Мира в пгт Бабаи Харьковского района Харьковской области. Согласование состоится 22. 01. 2019 года в 11. 00. В случае неявки акты будут подписаны без Вас. 068-313-54-25, 098-852-03-63
  Дата: 2019-01-14 03:30:11
 • Втрачена картка водiя № UAD0000148428000 на iм'я Демченко Олександра. Дiйсна до 20. 04. 2023 р. Вважати недiйсною
 • 16-01-2019 о 9-30 у Жовтневому районному судi м. Харкова (вул. П. Шлях, 45 каб. 23) вiдбудеться судове засiдання по цивильнiй справi за позивом Мушегян Мкртич Татевосовича до Айвазян Азат Вартановича. Зацiкавленим особам прибути до суду у зазначений час.
  Дата: 2019-01-14 03:30:11
 • Утерян документ техпаспорт на имя Купавщева Юлии Федоровны. Считать недействительным. 096-911-70-37
  Дата: 2019-01-14 03:30:11
 • 18-01-2019 в 10. 00 будет проходить согласование границ земельного участка по въезду Звездному, 21, в Киевском р-не Харькова. Просьба смежников явиться для подписания. В случае неявки границы будут подписаны без присутствия.
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло видано Харкiвськiм Мiськiм центром приватизацiї державного житлового фонду за № 10564 за адресою Ком. Уборевича 50 кв. 12 дiйсно належить на правi спiльної власностi гр. Нагаревiй Инессi Олексiївнi, Осицi Василю Павловичу, Нагаревой Валерiї Андрiївнi, вважати не дiйсним.
  Дата: 2019-01-13 03:30:09
 • 12. 01. 2018 р. об 11. 00 будуть проводитись роботи по встановленню та погодженню меж земельної дiлянки за адресою: вул.? ванiвка №22 село Черкаськi Тишки Харкiвського району Харкiвської областi. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлянок прибути за вказаною адресою для пiдписання акту погодження меж та акту прийомки -пердачi межових знакiв на зберiгання. 097-199-41-41.
 • Вважати недiйсним атестат про повну загальну освiту №021009 виданий 26червня 1982р. на їм'я Дiденко Євгена Вiталiовича
 • 18-01-2019 в 10. 00 будет проходить согласование границ земельного участка въезд Звездный, 21-а в Киевском р-не Харькова. Просьба явиться для подписания. В случае неявки смежников границы будут подписаны без их присутствия.
  Дата: 2019-01-13 03:30:09
 • Утеряно удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС на имя Жулид Сергея Ивановича категория 1А № 018618 от 19. 04. 93 и вкладыш к удостоверению № 031505 от 07. 02. 2005 г. считать недействительным
 • Харкiвська регiональна фiлiя Центру ДЗК 18. 01. 2019 року о 10: 00 запрошує сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки за адресою: пров. Луговий, 21-а у Київському районi м. Харкова для проведення землевпорядних робiт по встановленню та погодженню меж, а саме-сумiжних землекористувачiв земельної дiлянки: Б-В земельна дiлянка вул. Полинна, 2-А, (кад.№6310136600: 13: 021: 0194). Мiсце проведення робiт: пров. Луговий, 21-а, у Київському районi м. Харкова). 725-34-10
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • 17. 01. 2018 р. в 18. 00 будуть проводитись роботи по погодженню меж земельної дiлянки за адресою: м. Харкiв, вул. Шацька, 39. Прохання власникам (користувачам) сумiжних земельних дiлчнок прибути для пiдписання акту погодження меж. 766-09-21
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Втрачену картку водiя, видану на iм"я Кузнєцов Олександр, UAD 0000007626001, вважати недiйсною
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Утерянное свидетельство об окончании 9 класса на имя Скрипник Алла Николаевна считать недействительным.
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Утерянный аттестат ОЗ АВ № 014785 выданный 22июня 1995г. на имя Твердохлебова Ирина Юрьевна, считать недействительным
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Сумiжникiв земельної дiлянки за адресою: вул. Лобачевського, 25 м. Харкiв прохання з'явитися 23. 01. 2019р. О 11. 00 за вказаною адресою для пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки та акту прийомки -передачi межових знакiв. 057-731-27-26
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Втрачено свiдоцтво про право власностi на житло вiд 03. 03. 1994 р. виданого ХМЦПДЖФ р. № 8-94-20055 на правi спiльної сумiсної власностi на 61/100 частину видане на iм'я Чередниченко Валентини Миколаївни, Чередниченко Ганни Валерiївни за адресою: м. Харкiв, вул. Танкопiя, буд. 31/2, кв. 43. Вважати недiйсним
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло вiд 02-10-2006 видане УКМ та ПЦ (в) ПДЖФ р №6-06-261135 на iм`я Коломiєць Микола Григорович, Коломiєць Валентина Iванiвна, Коломiєць Сергiй Миколайович, Коломiєць Олексiй Миколайович за адресою: м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 181 кв. 43 вважати недiйсним.
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Вважати недiйсним атестат про повну загальну середню освiту (Свiд. про базову середню освiту) ХА№4511936 виданий7. 06. 2014г. Харкiвською загальноосвiтньою школою 1-3ст.№98Харьковского мiської ради Харкiвської обл. на iм'я Кумар Катерини Ракешiвни
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • ФОП Приходько Ю.I. запрошує сумiжника зем. дiлянки по вул. Дачна, 6, с. Вiльхiвка для пiдписання акту погодження меж. Роботи проводитимуться за адресою: с. Вiльхiвка, вул. Дачна, 8, о 10. 00 18. 01. 19 р. 096-229-33-25
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • 18. 01. 2019 р. о 10: 00 вiдбудеться пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки за адресою: с/т "Орiон" дiл. №709 Кулиничiвської сел. р. Прошу з'явитися сумiжних землевласникiв в указаний час безпосередньо на земельну дiлянку. 095-745-03-54
  Дата: 2019-01-12 03:30:02
 • Утеряно удостоверение участника боевых действий 557108АВ на имя Преданов Николай Дмитриевич прошу вернуть. 067-903-26-07.
  Дата: 2019-01-12 03:30:02