// Козырек
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ, МОНЕТЫ, ИКОНЫ, НАГРАДЫ, КНИГИ ДО 1945 г.
098-681-21-01,
727-21-01

 

 • Утерянные зачетную книжку и студенческий билет на имя Темиров Шухрат студента ХНМУ считать недействительными
  Дата: 2018-10-26 03:30:24
 • Додаток до диплома серiї КБ № 011535 вiд 30. 06. 1994р на iм'я Мельник Жанна Вячеславiвна вважати недiйсним в зв'язку з його втратою.
  Дата: 2018-10-26 03:30:24
 • Втрачено свiдоцтво про право на спадщину житла, виданого Харкiвським мiським центром приватизацiї державного житлового фонду вiд 24. 05. 1999 р. реєстр. № 3-95186597 на Бiлобородько Павла Петровича, вважати недiйсним
  Дата: 2018-10-26 03:30:24
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло видане на iм'я Олiйник Євгенiй Миколайович, Олiйник Марiя Григорiвна, Олiйник Миколай Iванович, Олiйник Ольга Миколаївна, Олiйник Едуард Євгенiйович i Олiйник Леонiд Євгенiйович за адресою: м. Харкiв, вул. Юмашева, буд. 11, кв. 1 вважати недiйсним
  Дата: 2018-10-26 03:30:24
 • 01/11/2018 года в 14. 00 состоятся работы по установлению границ земельного участка по адресу: м. Харкiв, пров. Електроiнструментальний, 8. Приглашаем смежников для подписания документов
  Дата: 2018-10-26 03:30:24
 • Отримання дозволу на викиди.Публiкацiю про отримання дозволу Красноградським КП «ВОДОКАНАЛ», опублiковану в «Харкiвському Кур’єрi» вiд 17 вересня 2018 року №74 на сторiнцi 26 додати наступним: «Красноградське комунальне пiдприємство «ВОДОКАНАЛ» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчиках в м.Красноград Красноградського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на заборi, очищеннi та постачаннi води. На восьми проммайданчиках розташовано шiсть каналiзацiйно-насосних станцiй, очиснi споруди та амiнiстративно-господарський майданчик. Пiсля КНС стоки надходять до очисних споруд, де потрапляють до приймально-розподiльної камери, пiсля чого направляються до пiскоуловлювачiв, потiм стоки направляються до механiчних вiдстiйникiв. Пiсля вiдстiйникiв стоки надходять до аеротенкiв. В аеротенках пiд впливом мiкроорганiзмiв активного мулу вiдбувається бiологiчна очистка стокiв. Пiсля аеротенкiв попередньо очищенi стоки направляються до бiоставкiв, де проходять кiнцеве очищення. Очиснi споруди мають муловi майданчики, куди перекачується за допомогою насосiв осад та вiдпрацьований активний мул з аеротенкiв. Обеззараження стiчних вод перед скидом виконується в хлораторнiй, пiсля чого за допомогою насосної станцiї очисних споруд, направляються на скид. На амiнiстративно-господарському майданчику розташовано адмiнiстративнi будiвлi, лабораторiю, гаражнi бокси, майстерню з металообробними та деревообробними верстатами та власну топочну. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: викидаються вуглецю оксид, азоту дiоксид, амiак, сiрководень, азоту двоокис, пил абразивно-металевий, пил деревинний, водень хлористий, кислота сiрчана, залiза оксид, марганець i його сполуки, метилмеркаптан, етилмеркаптан, калiю карбонат, натрiю гiдрооксид, кислота азотна, хром, хлор, бензол, толуол, спирт етиловий, ацетон, кислота оцтова, окис дiазоту, метан, вуглець чотирихлористий, вуглеводнi граничнi С12-С19, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить: 8,504 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам».
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ФГ «ЗОРЯ», опублiковану в «Харкiвському Kур’єрi» вiд 3 вересня 2018 року №70 на сторiнцi 27 додати наступним: «Фермерське господарство «ЗОРЯ» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику в с.Великий Орчик в Зачепилiвському районi Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. На територiї господарства розташованi: ємностi зберiгання ДП, навiси для технiки, механiчна майстерня, зерносклади,сiнник. Пiсля збору зерновi надходять на критий ток для провiювання. Пiсля провiювання зерновi розмiщується для подальшого зберiгання в зерносховищах напiльного зберiгання. В наявностi мобiльна зерносушарка для сушiння зернових i олiїстих культур. До складу ПММ входять ємностi зберiгання ДП. Для заправки є ПРК. Майстерня служить для дрiбного ремонту для власних потреб. В майстернi розташовуються металообробнi верстати. Для зберiгання сiльгосптехнiки обладнано вiдкритий майданчик. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: викидаються вуглецю окис, азоту окиси, зваженi речовини, пил абразивно-металевий, пил металевий,пил зерновий, залiза оксид, марганець, хрому окис, азоту окис, гас, вуглеводнi граничнi С12-С19, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить: 0,58953 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам»
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Дочiрнє пiдприємство «Грикар-А.П.С.» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване по вул.Овочевiй в смт.Васищеве Харкiвського району Харкiвської областi. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням грибiв. Безпосередньо вiд виробництва грибiв викиди забруднюючих речовин в атмосферу вiдсутнi. Торф та рослинний субстрат надходить в упаковцi i розтарюється в примiщеннях грибниць, де пiдтримується висока вологiсть та застосовується рециркуляцiйна система повiтрообмiну, що унеможливлює надходження зважених речовин в атмосферне повiтря. Для забезпечення технологiчного процесу та опалення примiщень пiдприємство має власну топочну, оснащену двома твердопаливними котлами. Зберiгання автотранспорту пiдприємства забезпечується на вiдкритому майданчику. Для дрiбного ремонту обладнання пiдприємство має власну майстерню, обладнання майстернi розташовано в двох примiщеннях. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту двоокис, пил абразивно-металевий, залiза оксид, марганець, азоту дiоксид, вуглецю двоокис, окис дiазоту, метан, вуглеводнi граничнi С12-С19, пил антрациту, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить 45,4732 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
 • Отримання дозволу на викиди. Фермерське господарство «ВОЛЯ 2012» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване за адресою: 63722, Харкiвська область, Куп’янський район, с.Кучерiвка. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з вирощуванням зернових. Власних об’єктiв нерухомостi пiдприємство не має. В наявностi вiдкритий майданчик зберiгання технiки, на якому здiйснюється вiдстоювання власної та гостьової автотракторної та автомобiльної технiки. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту дiоксид, вуглеводнi граничнi С12-С19, сажа та сiрчистий ангiдрид. Валовий викид становить 0,0533 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • Отримання дозволу на викиди. Приватне пiдприємство «АРС-ПЛЮС» планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване за адресою: 62309, Харкiвська область, Дергачiвський район, м.Дергачi, вул.Лозiвська, 99. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть, яка пов'язана з роздрiбною торгiвлею пальним. До складу АГЗП входять операторська, наземна ємнiсть для зберiгання зрiдженого газу, паливно-роздавальна колонка. На АГЗП зливання зрiдженого газу з автоцистерни в ємнiсть здiйснюється через зливний пристрiй з використанням насосної установки. Заправка газобалонних автомобiлiв зрiдженим газом здiйснюється через одну газороздавальну колонку. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: пропан та бутан. Валовий викид становить 0,332 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам. Пропозицiї або зауваження просимо надсилати до Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: 61002, м. Харкiв, вул.Сумська, 64.
 • Отримання дозволу на викиди. Публiкацiю про отримання дозволу ФОП Озен М.Н., опублiковану в «Харкiвському Kур’єрi» вiд 23 липня 2018 року №58 на сторiнцi 28 додати наступним: «Фiзична особа - пiдприємець Озен Мехмет Насухi планує отримати дозвiл на викиди в атмосферне повiтря. Пiдприємство розташоване на проммайданчику на територiї Грушiвської сiльської ради Куп'янського району Харкiвської областi. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi деревного вугiлля. Виробництво деревного вугiлля з рiзної сировини передбачає використання вуглевипалювальних печей ретортного типу. Весь цикл виробництва деревного вугiлля складається з етапiв сушки сировини, пiролiзу та охолодження. Для виробництва деревного вугiлля на пiдприємствi встановлено 15 вуглевипалювальних печей. Сировиною для виробництва вугiлля є яблуневi дерева, якi надходять на пiдприємство зi застарiлих садiв, якi оточують проммайданчик. Окрiм печей на територiї проммайданчику розташоване побутове примiщення для робiтникiв пiдприємства. Побутове примiщення опалюється буржуйкою. Для опалення використовуються вiдходи деревини. Для забезпечення електроенергiю встановлено дизель-генератор, який працює на дизельному паливi. Забруднюючi речовини, якi надходять до атмосферного повiтря: вуглецю оксид, азоту дiоксид, речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, акролеїн, ацетон, етан, метан, кислота оцтова, спирт метиловий, вуглеводнi граничнi С12-С19, сiрки дiоксид. Валовий викид становить: 25,403 т/рiк. Результати розрахунку розсiювання показали, що нормативно-допустимi викиди не перевищують 1ГДК по всiм забруднюючим речовинам».
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Мітрейд». Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для частини резервуарного парку для зберігання світлих нафтопродуктів, що надані в оренду ТОВ «ХАДО-Технологія» підприємству ТОВ «Мітрейд». Адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Цементна, №6-А. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є інші неметанові леткі органічні сполуки (бензин, керосин). Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу при здійсненні діяльності складає 1,03 т/рік. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. (057) 721-04-41. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «Мітрейд» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • Заява щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «НК ГАЛОН ПЛЮС». Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримується для частини резервуарного парку для зберігання світлих нафтопродуктів, що надані в оренду ТОВ «ХАДО-Технологія» підприємству ТОВ «НК ГАЛОН ПЛЮС». Адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Цементна, №6-А. Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферу є інші неметанові леткі органічні сполуки (бензин, керосин). Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу при здійсненні діяльності складає 0,005 т/рік. Згідно з проведеним розрахунком розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства не виявлено. Застосоване технологічне устаткування відповідає сучасним передовим технологіям. Більш докладну інформацію можна отримати від особи відповідальної за природоохоронну діяльність на підприємстві за тел. (057) 715-15-05. Скарги та зауваження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел ТОВ «НК ГАЛОН ПЛЮС» приймаються в Харківській обласний державній адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64 за тел. (057) 700-21-05
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане на ім'я: Хруслова Тетяна Миколаївна, Хруслова Анастасія Юріївна, Хруслов Микита Сергійович, за адресою вул. Полтавский шлях 57/59, кв.4. Вважати недійсним.
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • Iнформацiя щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для офiсної будiвлi ПКФ «Христина, ЛТД». Офiсна будiвля ПКФ «Христина, ЛТД» розташовується в Київському районi м. Харкова по вул. Потебнi, 18а серед житлової забудови. Будiвля включає в себе офiснi та побутовi примiщення, якi пiдприємство використовує для власних потреб. Опалення примiщень здiйснюється вiд власної топкової. Топкова примикає до офiсної будiвлi зi схiдного боку та обладнана котлом АОГВ-50Т потужнiстю 50 кВт, що працює на природному газi. Загальна кiлькiсть забруднюючих речовин пiдприємства, що викидаються в атмосферу, становить 0,0258 т/рiк. Найближчий житловий будинок розташований на пiвночi на вiдстанi 3 м вiд джерела викидiв. Зауваження приймаються упродовж 30 дiб за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • Iнформацiя щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин ТОВ «ККП Україна-Юнь Чень». Проммайданчик ТОВ «ККП Україна-Юнь Чень» розташований в Немишлянському районi м. Харкова по вул. Свистуна, 4 в промзонi. Пiдприємство спецiалiзується на випуску полiетиленової плiвки та друкiвних валiв. На дiлянцi виробництва валiв встановленi двi ванни мiднення та ванна нiкелювання, ванни хромування та дехромування, а також ванна травлення. При виробництвi валiв використовуються металообробнi верстати, а також провадяться зварювальнi роботи. На пiдприємствi встановлена лiнiя виробництва рукавної плiвки з полiетиленових гранул за допомогою екструдерiв. Опалення пiдприємства здiйснюється вiд власнiй котельної, обладнаної двома котлом ВК-22 потужнiстю 1 МВт, що працює на природному газi. Автотранспорт, що знаходиться на балансi пiдприємства, зберiгається на вiдкритому майданчику. Найближчi житловi будинки розташованi на пiвденному заходi на вiдстанi 630 м вiд джерел викидiв по вул. Миру. Загальна кiлькiсть забруднюючих речовин пiдприємства, що викидаються в атмосферу, становить 1,3497 т/рiк. Зауваження приймаються упродовж 30 дiб за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 64, Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя
 • Утерян атестат ХА №46177820, виданий на iм`я Тимошенко Маргарити Глiбiвни, видан Комунальним закладом "Харкiвський унiверситетський лiцей Харкiвської мiської ради Харкiвської областi", тел. 050-301-01-01. Прошу вважати недiйсним
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • Утерянный паспорт ММ 281574, выданный Дергачевским РВ УМВС Украины в Хар.обл. 1 октября 1999 г, на имя Соколовского Алексея Евгеньевича считать недействительным
  Дата: 2018-10-26 00:00:00
 • У зв'язку iз збiльшенням вартостi ПММ, запчастин та iнших складових собiвартостi перевезень з 03. 11. 2018 на м-тi № 1603 Харкiв (АС "Хол. гора" - сан. "Рай-Оленiвка") вартiсть проїду становитиме 11 грн
  Дата: 2018-10-25 03:31:53
 • У зв'язку iз збiльшенням вартостi ПММ, запчастин та iнших складових собiвартостi перевезень з 03. 11. 2018 на м-тi № 1610 Харкiв (АС "Хол. гора" - "Надiя") вартiсть проїду становитиме 9 грн
 • Втрачено свiдоцтво на право власностi на житло за адресою пр. Перемоги, 77в, кв. 109. Власники: Аверiна Свiтлана Валентинiвна, Соколова Розалiя Антонiвна, Аверiна Олена Валерiєвна, Аверiн Владислав Валерiйович вважати недiйсним.
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • Свiдоцтво про право власностi на 39/100 частину кватири № 43 по вулицi Танкопiя 31/2 на iм'я Валерiя Чередниченко втрачене i вважати недiйсним
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • Утерян пропуск студенческий на территорию ХНУВД на имя Мищенко Валентина Виталиевна считать недействительным.
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • Втрачений оригiнал свiдоцтва на право власностi на квартиру за адресою: Харкiв, пр. Садовий, буд. 5, кв. 50, видане ХМР 2. 04. 1999 р. на iм'я Конєнцовоi Лариси Василiвни та Конєнцова Володимира Митрофановича, вважати недiйсним
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • 31. 10. 2018 в 10-00 Состоится подписание акта сог-ния границ земельного участка и акта приема-передачи межевых знаков по адресу: ул. Сочинская 57 в г. Харькове. Просьба собственников соседних зем. уч. явится на подписание. 095-204-99-43
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • В 15. 00 годин 01. 11. 2018 вiдбудеться процедура погодження меж земельної дiлянки за адресою: с. Байрак, пров. Лiсний 3, Харкiвського району. Сумiжних власникiв, користувачiв прохання з'явитися для пiдписання актiв погодження меж. 066-833-00-86
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • 30. 10. 18р. о 10: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №35 по вул. Сiчових Стрiльцiв у Київському р-нi м. Харкова для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-744-91-20
 • 30. 10. 18р. о 10: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №36-А по вул. Кулiша у Київському р-нi м. Харкова для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-744-91-20
 • Свiдоцтво про право власностi на 61/100 частину кватири № 43 по вулицi Танкопiя 31/2 на iм'я Анни i Валентини Чередниченко втрачене i вважати недiйсним
 • 30. 10. 18р. о 10: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №33 по вул. Сiчових Стрiльцiв у Київському р-нi м. Харкова для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-744-91-20
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • Втрачено посвiдчення учасника бойових дiй серiя АБ № 433891 на iм'я Макаренко Валерiя Єгоровича, вважати його недiйсним
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло на iм"я Вирченко Владимира Иосифовича, Вирченко Любовь Александровна, Вирченко Оксана Владимировна, Вирченко Валерия Владимировна за адресою: Харьков-184, ул. Дружбы народов 223-81, вважати недiйсним
 • В 11. 00 годин 01. 11. 2018 вiдбудеться процедура погодження меж земельної дiлянки за адресою: сел. Момотове, пров. Гагарiна 11, Харкiвського району. Сумiжних власникiв, користувачiв прохання з'явитися для пiдписання актiв погодження меж. 066-833-00-86
 • 30. 10. 18р. о 10: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №42 по вул. Кулiша у Київському р-нi м. Харкова для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-744-91-20
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • 30. 10. 18р. о 10: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №36-F по вул. Кулiша у Київському р-нi м. Харкова для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-744-91-20
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • 30. 10. 18р. о 10: 00 запрошуються власники/користувачi сумiжних земельних дiлянок дiлянки №34-А по вул. Кулiша у Київському р-нi м. Харкова для погодження меж та пiдписання вiдповiдних актiв. 050-744-91-20
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • 01. 11. 2018 р. о 10. 00 вiдбудеться пiдписання акту погодження меж земельної дiлянки за адресою: смт Високий, вул. Паркова, 75. Сумiжникiв даної земельної дiлянки прошу з'явитися в указание час безпосередньо на земельну дiлянку для пiдписання акту. У разi неявки акт буде пiдписаний без їхньої участi. 068-651-26-01
  Дата: 2018-10-25 03:31:52
 • Пропала сумка с документами, права, тех. паспорт, бан. карта. Утеряна в районе Немышли. 098-026-72-36, 093-599-31-07. Просьба вернуть за вознаграждение
  Дата: 2018-10-25 03:31:40
 • *** ООО «Комсерв Украина» (г. Харьков, ул. Животноводов 5А) намеревается получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Предприятие производит ПЭТ пакеты. Количество источников выброса – 38. Выбросы носят локальный характер и не окажут негативного влияния на состояние атмосферы в районе размещения. Жалобы и предложения подавать в Харьковскую ОГА в течение 1 месяца с момента публикации объявления по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 64
  Дата: 2018-10-25 00:00:00
 • ТОВ ТБ «Форвард» 19.11.2018 10.00 аукціон з продажу майна що на балансі КПБРР «БАЛАКЛІЙСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» Лот №1 Склад літ. «З-1» Медичний пункт літ. «К-1» Контора літ. «Л-1» Сарай літ. «Н-1» Навіс літ. «М-1» Загальна площа 377,9 кв.м. Земельна ділянка не оформлена, умови користування - оренда Початкова вартість 116100,00 грн. Місцезнаходження - Харківська обл. м. Балаклія вул Алієва 39 «Д» Лот №2 Нежитлова будівля-контора літ. «А-1» загальною площею 132,0 кв.м. Земельна ділянка не оформлена, умови користування - оренда Початкова вартість 43700,00 грн. Місцезнаходження - Харківська обл. м. Балаклія вул Алієва 39 «Ж» Лот №3 Нежитлова будівля-ковальний цех літ. «В-1» загальною площею 109,5 кв.м. Земельна ділянка не оформлена, умови користування - оренда Початкова вартість 24400,00 грн. Місцезнаходження - Харківська обл. м. Балаклія вул Алієва 39 «З» Ознайомлення з майном за місцезнаходженням до 17.00 Кінцевий строк прийняття заяв 15.11.2018 Гарант. внесок 10% початкової вартості сплачуються на р/р 26009010062591 в ПАТ "ВТБ-Банк" м. Київ МФО 321767 код 31939029 Місце проведення та адреса організатора аукціону м. Харків вул. Ахсарова 4/6-А т 336-06-36 Час роботи 10.00-17.00 год
  Дата: 2018-10-25 00:00:00
 • ПРАТ СК ПРОВIДНА повiдомляє, що в зв`язку з втратою, вважати недiйсними бланки: Полiси: НВ/0293776- НВ/0293777, НВ/0300386- НВ/0300392, ТМ/0499629, ТМ/0499630.
  Дата: 2018-10-24 03:38:48
 • 27. 10. 2018 о 10 годинi вiдбудеться встановлення меж земельної дiлянки за адресою: С/Т 'Iволга', дiлянка №51 на територiї Пiсочинської селищної ради, всiх зацiкавлених осiб прохання прибути для пiдписання акту погодження меж. 068-062-36-22
  Дата: 2018-10-24 03:38:48
 • ТОВ Фирма РУСЕ проводит торги с 23. 10-23. 11. 2018 Пл. Конституции 26, эт. 4, к. 412. Остатки ОВС-25, разобран. состоянии. Старт. цена 2640 грн. 066-820-05-35
  Дата: 2018-10-24 03:38:48
 • Втрачено посвiдчення Учасника Бойових дiй сер. АА 161346 10. 10. 2018 р. Видане на iм'я Пилишенко Євгенiй Володимирович. Вважати недiйсним
  Дата: 2018-10-24 03:38:42
 • Загублено свiдоцтво про право на спадщину р № 1-254 01. 04. 2011 2a ХДНК на iм'я Негребецької Лiлiї Серофимiвни
  Дата: 2018-10-24 03:38:42
 • Утерян студенческий на имя Нестерец Снежана Павловна, студентка ХНМУ считать недействительным. 099-337-95-75
  Дата: 2018-10-24 03:38:42
 • Утеряна книга доходов и расходов ФОП Гершман Л. А. № 2432520129 считать недействительной.
  Дата: 2018-10-24 03:38:42
 • Утеряно удостоверение ребенка многодетной семьи Дворникова Александра Михайловича СВ 01811, считать недействительным
  Дата: 2018-10-24 03:38:42
 • 30. 10. 2018р. запрошуються власники/користувачi земельних дiлянок №8 та №4 по вул. Маримонтська та дiлянок №3 та №9 по вул. Пулавська за адресою: м. Харкiв, вул. Маримонтська, 6 для погодження меж вказаної земельної дiлянки та пiдписання вiдповiдних актiв. 063-959-83-75
  Дата: 2018-10-24 03:38:42
 • Втрачене свiдоцтво про право власностi на житло на iм'я Калашник Борис Прокопович за адресою: Блюхера, 24, кв. 260 вважати недiйсним
  Дата: 2018-10-24 03:38:42